Husholdningsavfall levert av håndverker – hvordan klassifiseres dette?

Annen næringsjus • Avfall

Avfall som leveres av håndverkere, og som stammer fra et byggearbeid på en privatbolig, må anses som næringsavfall.

Ved innlevering av avfall vil man betale forskjellig pris avhengig av om avfallet klassifiseres som «husholdningsavfall» eller «næringsavfall». Ytterpunktene her er uproblematiske, men hvordan skal avfall som stammer fra byggearbeider utført av en profesjonell håndverker på en privatbolig klassifiseres?

Forurensningsloven § 27 sier at:

«[s]om husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende»,

og at

«som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner»

Miljødepartementet har i brev av 21. april 2004, uttalt at avfall fra entreprenører som utfører arbeid på private boliger er å anse som en konsekvens av håndverkervirksomheten og følgelig skal avfallet anses som næringsavfall.

I brevet uttales det:

I praksis vil det som regel i en håndverkers tilbud om å utføre et bygge- eller

vedlikeholdsoppdrag for en privat husholdning inngå i håndtverkerens tilbud at avfall

som oppstår under arbeidet fiernes etter uført jobb. Etter departementets vurdering er

det derfor naturlig å anse det aktuelle avfallet som en følge av håndverkervirksomheten — og altså som næringsavfall.

I brevet legges det også vekt på kommunens/avfallsselskapets kontrollmuligheter når det uttales:

Hensynet til kontroll taler også for en slik tolkning. Det vil være svært vanskelig for kommunene å effektivt kontrollere hvorvidt et lass med bygningsavfall som en håndverker kommer med skriver seg fra bygg- og vedlikeholdsarbeider for en husholdning eller for en virksomhet.

I samme brevet legges det vekt på om arbeidet er skattepliktig. Når det uttales:

«..i ot.prp. 87 pkt. 2.6.2 heter det «i tvilstilfeller kunne legges vekt på hvordan aktiviteten betraktes i andre sammenhenger, for eksempel skatterettslig".»

Entreprenørvirksomhet og transport av husholdningsavfall i næringsvirksomhet vil normalt være skatte- og avgiftspliktig. Dette trekker i retning av at også avfall fra «søppeltaxier» er å anse som næringsavfall.

Bortkjøring av avfall etter et byggeprosjekt i privatboliger, er noe mange entreprenører påtar seg som en del av byggeoppdraget. Om kunden er fakturert særskilt for dette, må være uten betydning for klassifisering av avfall.

Om transportører derimot oppgir uriktige opplysninger om avfallet stammer fra privatpersoner (husholdningsavfall) eller fra næringsdrivende (næringsavfall), vil dette være et spørsmål om dokumentasjon og betaling.

Det vil være transportøren som har ansvaret for å bevise at han faktisk fyller vilkårene for en annen kategori, og dermed ofte en annen pris.

Innsamling av husholdningsavfall krever samtykke fra kommunen, jf. forurensningslovens § 30, tredje ledd, tredje punktum. Håndverkere har normalt ikke slik tillatelse. Det gir da best sammenheng i regelverket om avfallet som leveres av entreprenør anses som næringsavfall.

Å oppgi feilaktig informasjon om avfallets opphav for å få redusert betaling, vil kunne omfattes av bedrageribestemmelsen i straffeloven.

Etter dette kan det konkluderes med at avfall som leveres av håndverkere, og som stammer fra et byggearbeid på en privatbolig, må anses som næringsavfall.