Hva gjør du når din tjenesteleverandør ikke kan levere?

Leverandørkonkurs

Annen næringsjus •

Mange kommunalt eide selskaper kjøper tjenester av private tjenesteleverandører. En konkurs hos leverandøren og vansker med å levere tjenesten, kan skape utfordringer for det kommunalt eide selskapet. Samfunnsbedriftene (daværede KS Bedrift) har fått laget et notat som beskriver fremgangsmåte og mulige handlingsalternativer i en slik situasjon.

Notatet tar særlig for seg hvordan reglene om offentlige anskaffelser legger føringer for hva selskapet skal og kan gjøre ved leverandørkonkurs. Notatet skisserer mulige alternativer dersom leverandøren ikke lenger kan utføre og levere tjenesten:

  • Ta over eller drive tjenesten selv i egenregi. Dette kan gjøres ved å overta/kjøpe utstyr og/eller ansatte fra den konkursutsatte leverandøren. Alternativt kan selskapet bestemme at de vil drive den aktuelle tjenesten selv, og dermed igangsette innkjøp og ansettelser uavhengig av den konkursrammede leverandøren. Produksjon i egenregi krever et langsiktig perspektiv.

  • Foreta hasteinnkjøp, jf. FOA § 13-3 av den tjenesten som den konkursrammede leverandøren ikke lenger kan levere. Det er meget strenge vilkår for å kunne benytte denne bestemmelsen. Kontraktens varighet med ny leverandør bør i slike tilfeller være av begrenset varighet.

  • Igangsette og gjennomføre en vanlig anskaffelse av tjenesten etter reglene om offentlige anskaffelser, for å få på plass en ny og langsiktig avtale med en ny leverandør.

I notatet er det beskrevet en del rettslige og praktiske spørsmål som det kommunalt eide selskapet må ta stilling til dersom konkurs hos en leverandør oppstår og det må velges en ny løsning.

I tillegg er det gitt en oversikt over noen sentrale konkurstekniske forhold, blant annet adgangen til å holde tilbake betaling (stansingsretten).

I en del tilfeller vil konkursboet «tre inn» i kontrakter som den konkursrammede har med sine kunder, herunder med kommunalt eide selskaper. Det betyr at tjenesten ikke opphører over natten, men at man prøver å levere iht. de kontrakter leverandøren har inngått så langt det lar seg gjøre.

Kommunalt eide selskaper har da noe bedre tid til å planlegge virksomheten, og eventuelt få på plass avtale med en ny leverandør, eller overta tjenesten i egenregi.

Samfunnsbedriftene (daværede KS Bedrift) oppfordrer kommunalt eide selskaper som kan blir berørt av leverandørkonkurs, eller at leveranse av leverandørtjenester opphører av andre grunner, til å legge en strategi for hva de ønsker å foreta seg, både på kort og lang sikt.

Vi kan bistå dersom det oppstår anskaffelsesrettslige og andre juridiske enkeltspørsmål underveis som dere ønsker å drøfte.

For å få en kopi av notatet, send epost til Elen Schmedling Gimnæs eller ring på 482 87 550.