Eierstyring og selskapsledelse dreier seg i stor grad om mekanismene i triangelet mellom eierne, styret og ledelsen i et selskap. 

Corporate governance handler også om forholdet til andre enn eiere, som ansatte, kreditorer, lokalsamfunn og alle som selskapene har et forhold til.