Eiermøte Foto Evangeline Shaw Unsplash
Samfunnsbedriftene anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter. (Foto: Evangeline Shaw)

Eiermøte

Eierstyring • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Et eiermøte er et møte mellom representanter fra kommunen som eier, og styret og daglig leder for selskapet. Det kommer i tillegg til møter i representantskap og generalforsamling.

Samfunnsbedriftene anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet.

Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle beslutninger, og dette bør kunne gjøres uten å måtte innkalle til møte i generalforsamlingen eller representantskapet etter de formelle reglene i loven.

Et eiermøte er ikke lovregulert og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. I tillegg bør det ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøtene som kan anses å gripe inn i styrets myndighetsområde. Eiermøtene er uforpliktende for eierne og for selskapet.