Styring Av Kommunale Selskap Foto Matt Lamers Unsplash For Nett
Rapporten «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» inneholder flere anbefalinger for god folkevalgt styring. (Illustrasjonsfoto: Matt Lamers)
Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap

Rapport om styring av kommunale selskap

Eierstyring • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I en rapport om politisk styring av kommunalt eide selskaper kommer Norsk Institutt for By og Regionforskning (NIBR) med flere anbefalinger for god folkevalgt styring.

Noen av de viktigste anbefalingene i rapporten er:

- Bygge opp en organisert, kompetent støttefunksjon i kommuneadministrasjonen for systematisk oppfølging av selskapene.

- Involvere et bredere utvalg av folkevalgte i eierstyringen. Bruke de muligheter som finnes for å øke kunnskap, kompetanse og oppmerksomhet om selskapene.

- Ha en eierstrategi som omfatter hele selskapsporteføljen i kommunen, og som eierstrategien til det enkelte selskap er forankret i.

- Forankre eierskapspolitikken i kommuneplanen og at det gjennomføres forsøk med en slik ordning. Eierskapspolitikken bør tas med i kommuneplanens samfunnsdel og ses i sammenheng med andre sider ved kommunepolitikken. Dette kan sikre at eierskapspolitikken gjennomgås politisk hver gang kommuneplanen rulleres, og sikrer forankring i en bredere politisk prosess.

- Kommuner som eier IKS og AS sammen bør opprette egne arenaer for politiske avklaringer seg imellom, slik at styret kan arbeide ut fra et omforent mandat.

Les rapporten her