Ny arkivlov - Foto Rainier Ridao Unsplash - for nett.jpg
En ny arkivlov må balansere flere hensyn for å fungere optimalt. (Foto: Rainier Ridao/Unsplash)
Høringssvar til forslag om ny arkivlov

Ny arkivlov må ikke legge sten til byrden

Ny arkivlov • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I høringssvar til forslag om ny arkivlov støtter KS Bedrift tanken om at kommunale bedrifter har ansvar for å bevare viktig samfunnsdokumentasjon. Men vi er kritiske til flere ting – blant annet å pålegge bedriftene en rekke nye plikter.

Forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver (arkivloven) – NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø» – var på høring på tampen av 2019. KS Bedrifts høringssvar, som ble levert den 29. november, hadde følgende hovedsynspunkter:

  • Andelen offentlig eierskap eller graden av offentlig representasjon i eierorganet (dvs. eierskap og styring) bør ikke være det avgjørende kriteriet for om arkivloven skal gjelde for et selskap.
  • Dokumentasjonsplikt etter arkivloven for rettssubjekter utenfor stat, fylkeskommune og kommune bør i stedet ta utgangspunktet i hvilken informasjon som behandles/produseres.
  • Det bør lovfestes unntak fra arkivloven for rettssubjekter som i hovedsak driver næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private, slik man har gjort i offentleglova.
  • Sentral selskapsdokumentasjon om kommunalt eide bedrifter vil i stor grad være sikret og bevart gjennom annet regelverk, offentlige registre og/eller ved at eierkommunene selv har dokumentasjonen.
  • Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget er mangelfullt utredet. Det tas i liten grad hensyn til det merarbeidet og eventuelle ulemper forslaget påfører små og mellomstore bedrifter ved å håndtere et nytt og krevende regelverk. Mange kommunale bedrifter er svært små.

Her finner du KS Bedrifts høringssvar til NOU 2019:9 «Fra kalveskinn til datasjø».

KS Bedrift vil følge opp denne saken på vegne av berørte medlemmer.