Kommunalbanken - iStock.jpg
Kommunalbanken er et viktig redskap for å finansiere offentlig velferd. Banken har flere innvendinger til forslagene i rapporten Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører (Foto: iStock)
Høring - Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører:

Vi får støtte fra Kommunalbanken

Konkurranse på like vilkår •

Samfunnsbedriftenes (daværende KS Bedrift) fikk klar og uttalt støtte fra Kommunalbanken i en høringsuttalelse som er kritisk til mange av forslagene i rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

«Kommunalbanken vil […] på generelt grunnlag, gi sin tilslutning til de prinsipielle betraktningene som kommer til uttrykk i høringsuttalelsen til KS Bedrift, og er i det alt vesentligste enig i svakhetene ved arbeidsgruppens utredning som KS Bedrift påpeker», heter det i Kommunalbankens høringsuttalelse.

Kommunalbanken mener dessuten at forslagene i utredningen kan ha uforutsette virkinger på finansieringen av offentlig velferd, særlig med tanke på eventuelle følger for kommunale låntakere.

I praksis kan det for eksempel skape situasjoner der kommunale selskaper som kan gå konkurs har en konkurranseulempe mot private selskaper som kan gå konkurs. 

Skal tilby god rente for alle

I Kommunalbankens eierberetning står det: «målet for eierskapet er å legge til rette for finansiering av kommunesektoren, og at Kommunalbanken tilbyr samme rentebetingelser uavhengig av lånets og kommunens størrelse».

Kommunalbanken ser «grunn til å stille spørsmål ved om utredningen gir tilstrekkelig empirisk grunnlag for å vurdere potensielle effekter av de foreslåtte tiltakene.» Her siktes det særlig til bosetningsmønsteret i Norge og de store forskjellene mellom kommunene.

Alle disse punktene samsvarer godt med Samfunnsbedriftenes høringssvar.

Svakt datagrunnlag

Det utilstrekkelige empiriske grunnlaget svekker hele utredningen, etter Kommunalbankens syn.

«Når det gjelder situasjonen i Distrikts-Norge anser Kommunalbanken derfor at det kan være rasjonelt å snu på problemstillingen; finnes det relevante alternativ som kan forventes at vil bli produsert av private aktører dersom den kommunale økonomiske aktiviteten bortfaller, og som vil sikre befolkningen et minst like godt tilbud som utgangspunktet?»

Kommunalbanken ønsker ytterligere utredning for å besvare slike problemstillinger. Her viser de også til at dette er et av punktene i KS Advokatenes høringsuttalelse.