iStock-521210304.jpg
Rapporten "like konkurransevilkår for offentlige og private aktører" inneholder flere forslag som er lite hensiktsmessige for å sikre bredden innen kommunal tjenesteproduksjon. (Foto: iStock).
Konkurranse på like vilkår:

Samfunnsbedriftenes høringsuttalelse

Konkurranse på like vilkår •

Omfanget av økonomisk aktivitet innen det offentlige er såpass begrenset at det ikke er nødvendig med generelle endringer i regelverket. Det er et hovedpunkt i Samfunnsbedriftene (daværende KS Bedrift) høringssvar om rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører».

Dersom forslagene i rapporten «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» blir gjennomført i norsk lov, vil det kunne få følger for flere av KS Bedrifts medlemmer. 

Her finner du KS Bedrifts høringsuttalelse om rapporten "Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører" 

Her er hovedpunktene i vår høringsuttalelse:

  • KS Bedrift savner en konkret avgrensing av hvilken økonomisk aktivitet ESA mener er i strid med støtteregelverket.
  • KS Bedrift mener arbeidsgruppen i større grad burde utfordret ESAs tilnærming og tydeliggjort Norges handlingsrom innenfor statsstøtteregelverket.
  • KS Bedrift mener det begrensede omfanget av økonomisk aktivitet innen det offentlige tilsier at det er unødvendig å innføre generelle endringer i regelverket.
  • KS Bedrift mener det er en svakhet ved rapporten at tiltakene som er foreslått ikke er konsekvensutredet.
  • KS Bedrift mener regnskapsmessig skille er uproblematisk.
  • KS Bedrift mener innføring av skatteplikt der det offentlige driver økonomisk aktivitet i markedet i utgangspunkt er uproblematisk. Kommunal virksomhet har normalt andre motiver og formål enn ren profitt. Dette støtter opp under behovet for at en statsstøtterettslig vurdering må gjøres konkret opp imot hver virksomhet/bransje.
  • KS Bedrift mener innføring av et generelt prinsipp om at all økonomisk aktivitet skal drives på markedsvilkår kan være uheldig, ettersom mye av den offentlige virksomheten kan ha andre motiver enn en privat aktør vil ha.
  • KS Bedrift er skeptisk til en innføring av et nasjonalt tilsynsorgan, fordi dette vil bety at flere organer fører tilsyn med det samme regelverket uten at ansvarsforholdet mellom disse er avklart.

Det var sommeren 2016 at regjeringen satte ned en arbeidsgruppe som skulle utrede og vurdere konkurranseforholdene mellom offentlige og private virksomheter.

Arbeidsgruppen leverte sin rapport den 23. januar 2018.