EØS-avtalen fastslår at offentlig støtte er forbudt. 

Det kan oppstilles seks vilkår som alle må være oppfylt for at et tiltak skal defineres som offentlig støtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61 (1).

  1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren
  2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form
  3. Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
  4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet)
  5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
  6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Er alle vilkårene oppfylt, omfattes støtten av forbudet. Og motsatt, dersom ett av vilkårene ikke er oppfylt, inntrer heller ikke forbudet.

 

EU-regelverk om unntak fra notifikasjonsplikt

I forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14. november 2008 nr. 1213 finnes lenker til norsk oversettelse av regelverkene om unntak fra notifikasjonsplikt (uoffisiell norsk oversettelse foreligger inntil offisiell norsk oversettelse er vedtatt, dette kan ta et par år).

Regelverkene kan finnes i offisiell utgave på dansk, engelsk mv. ved å følge lenkene nedenfor. For øvrig finnes regelverkene i norsk og engelsk språkversjon under vedlegg XV til EØS-avtalen i Lovdatas betalingsbase.

 

Det alminnelige gruppeunntaket (GBER)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014

Unntak for støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning (SGEI)

Kommisjonsbeslutning 2012/21/EU av 20. desember 2011

Bagatellmessig støtte (de minimis)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 360/2012 av 25. april 2012