Oppdragsgiver bør forsøke å stille miljøkrav som en del av kravspesifikasjonen.

Etter anskaffelsesforskriften § 7-9 skal oppdragsgiveren legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Oppdragsgiveren kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen når det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det som hovedregel vektes minimum 30 prosent. 

Generelt er vår anbefaling at miljøkrav blir del av kravspesifikasjonen, altså at man stiller miljøkrav til produktet eller ytelsen som skal leveres. Oppdragsgiver kan for eksempel kreve at kjøretøy som benyttes til transport skal tilfredsstille visse utslippsklasser.

Videre kan man kreve at enkelte produkter oppfyller visse merkeordninger.

Det kan være krevende å ha miljøkrav som del av tildelingskriteriene, ettersom det ofte er vanskelig å skille de enkelte tilbudene ut fra slike kriterier. Dersom punktene om miljøkrav er for lite håndfaste og konkrete, er de også mindre forpliktende for tilbyderne. Dermed blir det vanskeligere å sikre reelle miljøgevinster.

Bruker man miljøkriterier som kontraktskrav, må disse følges opp i praksis. Kontraktskrav forutsetter aktiv kontraktsoppfølging.

Les mer om klima og miljø i offentlige anskaffelser på anskaffelser.no

Relevante artikler