Et aksjeselskap kan eies av en kommune eller fylkeskommune alene, sammen med andre kommuner og fylkeskommuner eller sammen med private rettssubjekter.

Selskapets eierorgan er generalforsamlingen, der eierne utøver den øverste myndigheten i selskapet. Her kan eierne gjennom vedtekter, instrukser og andre generalforsamlingsvedtak fastsette rammer og gi nærmere regler for styret og daglig leder.

Selskapet ledes av styret og en daglig leder. Styret velges av generalforsamlingen og har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.

I et aksjeselskap har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser, det vil si at ingen av eierne (aksjonærene) har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kreditorene kan kun gå til selskapet med sine krav. Eierne i aksjeselskapet risikerer dermed kun å tape det aksjeinnskuddet som vedkommende har betalt inn i selskapet. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum 30.000 kroner til sammen. Aksjeinnskuddet må bekreftes av revisor eller en finansinstitusjon (for eksempel bank) før selskapet kan bli registrert i Foretaksregisteret. Man kan dekke opp aksjekapitalen med eiendeler (tingsinnskudd) i stedet for penger. 

Under finner du artikler som er relevante for AS-er i kommunalt eie.