Selskapsdokumenter

Aksjeselskaper •

Det mest sentrale dokumentet i et selskap er vedtektene. Dette er "grunnloven" i et selskap og er et juridisk bindende dokument som regulerer grunnleggende forhold ved selskapet. Aksjeloven, IKS-loven og de fleste andre selskapslover stiller krav til innholdet i vedtektene og hvordan vedtektene kan endres.

Eksempler på vedtekter fra Altinn

 

I tillegg bør det utarbeides styreinstruks og eventuelt instruks for daglig leder.

KS Bedrifts eksempel på styreinstruks

Eksempel på styreinstruks fra Altinn

 

Andre selskapsdokumenter kan for eksempel være aksjonæravtaler og eieravtaler.

Ta kontakt med oss for å få eksempler på andre typer selskapsdokumenter