Flerkommunalt Samarbeid Foto Melissa Askew Unsplash For Nett
Både eierandeler og ansvarsandeler må angis i avtalene som kommuner inngår når de formaliserer samarbeidet seg imellom. (Foto: Melissa Askew / Unsplash)
Minstekrav til avtalens innhold i interkommunale samarbeid

Flerkommunale selskap og foretak må angi eier- og ansvarsforhold

Selskapsrett • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Deltakernes ansvars-/eierandeler i samarbeidsavtaler og selskapsavtaler (IKS) må angis i prosent eller brøk. Det er Samfunnsbedriftenes klare anbefaling.

Kommuner som inngår samarbeid i et IKS, aksjeselskap, samvirkeforetak eller kommunalt oppgavefelleskap må inngå avtaler som formaliserer samarbeidet. For et IKS er det en selskapsavtale, for AS og SA er det vedtekter, og for et kommunalt oppgavefellesskap må det inngås en samarbeidsavtale. Etter lovgivningen er det for de ulike modellene minstekrav til hva avtalene skal inneholde.

Eier- og ansvarsandelen er i mange interkommunale selskap og samarbeid knyttet opp til deltakernes størrelse og innbyggertall. Dette er hensiktsmessig all den tid bruk av selskapets tjenester ofte er nært korrelert med kommunestørrelsen. Dette er samtidig et tall som kan endre seg over tid og gjennom til- og fraflytting. Ofte ønsker eierkommunene selskapsavtaler som reflekterer dette.

Spørsmålet er dermed hvor konkret og presis angivelsen av kommunenes eierandeler i samarbeidene må være. Holder å det å vise til eierkommunenes folkeregistrerte innbyggertall 1.1 i år x - og deretter forta tekniske justeringer uten å måtte endre samarbeids- eller selskapsavtalen? 

Samfunnsbedriftene fikk nylig spørsmål om dette. Foretaksregisteret ville ikke godkjenne en samarbeidsavtale for et kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven kapittel 19 fordi ansvars-/eierandelene ikke kom klart nok frem. Det var i avtalen vist til et deltakerkommunenes eierandeler var lik det forholdsmessige innbyggertallet, men tallene var ikke angitt konkret i avtalen, og kom dermed kun frem av underliggende dokumentasjon.

Hva sier lovverket om samarbeidsavtalen i et kommunalt oppgavefellesskap?

Det er en fordel for eierne, avtaleparter, kreditorer og andre at eiernes andeler er synliggjort på en enkel og mest mulig konkret måte i samarbeidsavtalen. Samtidig må det ses hen til hva kommuneloven selv og forarbeidene sier om dette spørsmålet.

Kommuneloven § 19-4 fjerde ledd f) sier at samarbeidsavtalen skal «fastsette» ... «den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen». I forarbeidene til bestemmelsen står det at eierandelen i oppgavefellesskapet «skal være oppgitt for de enkelte deltakerne». I lovmerknaden står det videre følgende om deltakeransvaret: «Deltakernes ansvarsandel skal framgå av samarbeidsavtalen dersom denne avviker fra eierandelen. Summen av deltakernes ansvarsandeler må dekke oppgavefellesskapets totale forpliktelser, altså 100 prosent, eller 1/1.»

Lovgiver stiller ingen krav utover dette til hvordan ansvars-/eierandelene i det kommunale oppgavefellesskapet skal angis.

Samfunnsbedriftenes holdning i den aktuelle saken var at så lenge de underliggende forhold og innbyggertallet er offentlig tilgjengelige informasjon, så bør angivelsen av ansvars-/eierandeler ved å henvise til innbyggertallet være lovlig etter kommuneloven § 19-4 og kunne godkjennes ved registrering i Enhetsregisteret. Det kan anføres at et kommunalt oppgavefellesskap ikke er innrettet for å drive konkurranseutsatt virksomhet eller annen form for risikoaktivitet, hvor man må anta at det er et berettiget behov for en rask oversikt over eier- og ansvarsforholdene. Videre vil det uansett fordeling av eierandeler mellom deltakerne foreligge et ubegrenset ansvar for oppgavefellesskapets samlede økonomiske forpliktelser, jf. kommuneloven 19-2 første ledd. Kontraktsparter, kreditorer eller andre ville dermed ikke løpe noen særlig risiko ved at ansvars-/eierandelene ble angitt ved en henvisning til innbyggertallet. Mange av de samme anførsler og hensyn vil også gjelde for et IKS.

Ansvars-/eierandelen må ved registrering oppgis i prosent eller brøk

Enhetsregisteret som skal registrere alle nye enheter og vurdere om minstekravene til samarbeidsavtalen er oppfylt, hadde likevel følgende vurdering i e-post til Samfunnsbedriftene 10. mai 2021 til (utdrag):

«Bruk av ordene "eierandel, ansvarsandel og andel" i kommuneloven §§ 19-2 første ledd og 19-4 tredje ledd bokstav f tyder på at det er ment å angi en bestemt del for hver deltaker. Dette angis normalt i prosent eller brøk. En slik angivelse vil på en mye tydeligere måte vise eier- og ansvarsforholdet til hver enkelt enn en formel. Vi har ingen holdepunkter for å legge til grunn at det er en bevisst forskjell i ordlyden i kommuneloven og IKS-loven på dette punktet. Selv om folketallet er en offentlig angitt størrelse som det er mulig å søke seg frem til, og som gjør at man kan regne ut størrelsen på hver enkelts ansvar, er det vanskeligere tilgjengelig. Hensynet bak registrering av deltakernes ansvarsandel i Enhetsregisteret er at kreditorer som ikke har fått dekning fra virksomheten skal vite hvor stor del av fordringen sin de kan kreve av hver av deltakerne. Av den grunn er det viktig at de registrerte opplysningene er tydelige. Det kan nok hende at dette ikke så ofte vil skje i denne typen virksomheter, men vi vet ikke på forhånd hvem det kan bli aktuelt for. Vi bør derfor ikke legge så stor vekt på det.

Dagens rutine ved registrering av deltakerne i kommunale oppgavefellesskap i Enhetsregisteret har gode grunner for seg. Det viser på en tydelig måte hvilke krav saksbehandlerne skal stille til innholdet i samarbeidsavtalen og hva som skal registreres.»

Enhetsregisteret kom dermed frem til at «ansvarsandelen/eierandelen i samarbeidsavtalen skal angis med prosent eller brøk for hver deltaker».

Forståelsen har gode grunner for seg. Den medfører i praksis at det gis en enkel og lett tilgjengelig oversikt i samarbeidsavtalen over den kommunale eiersitsen, ansvarsfordelingen og styrkeforholdet mellom deltakerne. En angivelse av ansvars-/eierandelene i prosent eller brøk er heller ikke til hinder for at kommunenes faktiske bruk og betaling for selskapets tjenester kan avvike noe fra eierandelen.  

Overføringsverdi til IKS og andre interkommunale selskap

Denne saken gjaldt et kommunalt oppgavefellesskap og vurdering av hvilke krav som stilles i kommuneloven. De samme begrepene eierandel og ansvarsandel benyttes også i IKS-loven. Samfunnsbedriftene legger til grunn at bruk av prosent eller brøk nok er den vanligste måten å vise ansvars- og eierforholdene i IKS på. Dette gjelder i mange tilfeller også for interkommunale aksjeselskap (AS).

Selv om ansvars-/eierandelene i interkommunale selskap skal samsvare med innbyggertallet, så bør dermed hovedregelen være følgende:

  • Eierandelen for den enkelte deltaker oppgis i form av en prosentandel eller en brøk, og
  • ansvarsandelen oppgis tilsvarende, dersom denne avviker fra eierandelen.

Hvis folketallet endrer seg så mye at dette slår ut på eierandelene og ansvaret, så bør samarbeids- eller selskapsavtalen endres på dette punktet slik at den reflekterer riktige tall. 

En presis angivelse i IKS-ets selskapsavtale av eier-/ansvarsandelen er som nevnt ikke til hinder for å avtalefeste at deltakernes betaling eller plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet justeres årlig, for eksempel etter oppdaterte innbyggertall fra SSB, eller etter bruken av selskapets tjenester, uten at hele selskapsavtalen må vedtas på nytt. Dette er selskapsinterne forhold som ikke berører Foretaksregisteret eller endrer eier- og ansvarsandelene.