prekestolen%20justert[1].jpg

KS Bedrifts høringssvar om endringer i IKS-loven

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift har gitt høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om foreslåtte endringer i IKS-loven. 

KS Bedrift har omtrent 200 av 250 IKS i Norge som medlemmer. Endringene som departementet nå foreslår vil få store konsekvenser for våre medlemmer, og er derfor en svært viktig sak for KS Bedrift.

De største bransjene leverer tjenester innenfor avfall, energi, revisjon, havn og brann og redning. I tillegg har vi interkommunale krisesentre, arkiv, konserthus, museum og idrettshaller som medlemmer.

Felles for alle disse er at de leverer grunnleggende tjenester til sine lokalsamfunn. Vår høringsuttalelse er imidlertid generell, ettersom KS Bedrift ivaretar alle medlemmer som er IKS i denne saken, uavhengig av bransje.

Vi vil følge denne saken tett – også etter at høringsfristen er utløpt. Her finner du selve høringsbrevet og et en-siders notat om saken.

KS Bedrift mener

• Vi er fornøyd med at IKS fortsatt vurderes som en god selskapsform for kommuner som ønsker å samarbeide, hvor rammene for eierstyring er bygget inn i selve loven

• Det er unødvendig med så omfattende endringer i lovverket som foreslås. Særlig fordi svært mange av de berørte selskapene ikke driver økonomisk aktivitet (eks krisesentre, arkiv og brannvesen)

• Vi ser at det kan være nødvendig med enkelte tilpasninger i IKS-loven, men mener at den valgte løsningen ikke er den beste

• Vi ber om en løsning hvor IKS loven reserveres for selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet, slik at den delen som driver økonomisk aktivitet må skilles ut i et AS. Alternativt ber vi om at det innføres et skille i IKS loven for selskaper med økonomisk aktivitet og selskaper som ikke driver økonomisk aktivitet.

• Vi ber departementet se andre pågående prosesser i sammenheng i det videre arbeidet med IKS loven, særlig kommunereform og revideringen av kommuneloven.

• Vi ber om at overgangsordningen utvides. Den foreslåtte ordning synes å være vesentlige strengere enn hva som kreves

• Vi ber departementet gjøre en grundig konsekvensutredning av forslaget, slik det er pliktig til i henhold til Utredningsinstruksen

• Vi ber departementet utrede nærmere hvordan IKSene skal løse sine pensjonsforpliktelser ved en endring av IKS-loven.

 

Høringsuttale

Faktanotat