Samordnet registermelding - krediter rawpixel.jpg
Hverken IKS eller kommunale pensjonskasser kan per i dag benytte elektronisk registrering og sende endringer i selskapsinformasjon gjennom samordnet registermelding. (Foto: rawpixel).
Samordnet registermelding i det blå:

IKS og kommunale pensjonskasser må vente på enklere rapportering

Interkommunale selskaper • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Brønnøysundregistrene vil ikke nå prioritere å utvikle elektronisk utfylling og innsendelse av samordna registermelding for IKSer og kommunale pensjonskasser. Det går frem av et svarbrev datert 11. januar til KS Bedrift.

I svarbrevet slår Brønnøysundregistrene fast at de vil se på utfordringene for IKSer og kommunale pensjonskasser i et større prosjekt med modernisering av registerplattformen ved Brønnøysundregistrene. Noen dato for dette arbeidet vil de likevel ikke fastslå. 

Medlemsbedriftene i KS Bedrift opplever mange av de samme utfordringene med regelverk, rapporteringsplikter og dialog med offentlige myndigheter som privateide bedrifter gjør. I tillegg er mange av bedriftene bundet av regler som private ikke er bundet av, som anskaffelsesregelverket og offentleglova

Mange IKS har endringer på eiersiden

KS Bedrift organiserer de aller fleste interkommunale selskaper i Norge (IKS). Disse selskapene reguleres av lov om interkommunale selskaper. Mange IKS gjennomfører i dag endringer i eierstrukturen, blant annet som følge av kommunestrukturendringer.

Dette gjør det ofte nødvendig å gjøre endringer i selskapsavtalen og lignende endringer som skal rapporteres til Brønnøysundregistrene. I tillegg har vi en del kommunale pensjonskasser som medlemmer og samme problemstilling gjelder for disse.

Det er i dag ikke adgang verken for interkommunale selskaper eller kommunalt eide pensjonskasser til elektronisk registrering og innsending av (endringer i) selskapsinformasjon gjennom samordnet registermelding. De må fortsatt skrive ut og sende informasjon om endringer i posten.

Det sier seg selv at dette er både tungvint og i utakt med dagens digitale samfunn, og KS Bedrift har bedt departementet / Brønnøysundregistrene gjøre de nødvendige endringer snarest mulig slik at også disse selskapene kan benytte seg av fullelektronisk utfylling og innsendelse av samordna registermelding.

Vil ikke prioritere IKS og pensjonskasser nå

Brønnøysundregistrene beklager at det er slik og har forståelse for at dette er tungvint. Skjemaene for samordnet registermelding kjører imidlertid på en løsning som bygger på gammel teknologi og hvor det er omfattende å gjøre utvidelser. De må prioritere de områdene som har størst effekt for brukerne.

Interkommunale selskap og pensjonskasser er blant de organisasjonsformene med færrest enheter i Foretaksregisteret. per 31.12.2018 var det registrert 252 interkommunale selskap og 84 pensjonskasser. Det har derfor ikke blitt prioritert å lage elektroniske skjema for disse organisasjonsformene.

Brønnøysundregistrene har imidlertid et stort prosjekt med modernisering av registerplattformen ved Brønnøysundregistrene. I tilknytning til dette arbeidet vil de også se på hvordan innsending til registrene kan moderniseres, inkludert de organisasjonsformene som i dag ikke kan bruke den elektroniske løsningen.

Brønnøysundregistrene har en ambisjon om at løsningene skal være 100 prosent elektroniske, men de kan dessverre ikke tidfeste når en elektronisk løsning for interkommunale selskap og pensjonskasser vil være på plass.

KS Bedrifts medlemmer må dermed smøre seg med tålmodighet en stund til. KS Bedrift vil imidlertid følge nøye med på denne moderniseringsprosessen for å sikre at dette blir gjennomført så snart som mulig.