Representantskapsmøte - krediter Campaign Creators.jpg
Dersom verken det faste medlemmet eller varamedlemmet kan møte, så kan ikke deltakerkommunen avgi stemme på et representantskapsmøte. (Foto: Campaign Creators).
Vara i IKS-representantskap

Medlemmer i IKS-ets representantskap bør ha mer enn én vara

Interkommunale selskaper • Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ved kommune- og fylkestingvalg skal det mange steder velges nye medlemmer til representantskapet i IKS. Flere vara per medlem kan forhindre at eierkommuner står uten stemme ved viktige avgjørelser.

Representantskapet er eierorganet og øverste myndighet i IKS-et, og det er av stor betydning hvem som sitter der på vegne av kommunene. Det er eierkommunenes kommunestyrer som velger medlemmer til representantskapet.

Det kan fastsettes i selskapsavtalen at representantskapet skal sitte kortere eller lengere enn fire år, men det vanlige er at valgperioden for representantskapet følger kommunevalgperioden.

IKS-loven § 6 slår fast at alle deltakere skal være representert med minst én person i representantskapet. Videre skal det oppnevnes «minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer».

Dersom et representantskapsmedlem er forhindret fra å delta, må et valgt varamedlem for denne representanten møte. Det er vanlig at både det faste medlemmet og varamedlemmet får innkallingen og sakspapirene i forkant representantskapsmøtet. Instruks fra kommunestyret om stemmegivning i en bestemt sak i representantskapet vil gjelde begge.

I valgperioden kan det av og til oppstå spørsmål relatert til oppmøte og deltakelse i representantskapet:

  • Hva skjer dersom verken det faste medlemmet eller varamedlemmet kan møte?
  • Kan man utstyre andre personer eller representantskapsmedlemmer med fullmakt?
  • Kan man alternativt delta via telefon, Skype el.?

Travle folk kan gi møtevansker

Medlemmer av representantskapet i IKS-ene er gjerne ordførere og andre personer med flere verv og forpliktelser. Det kan oppstå møtekollisjoner, habilitetsspørsmål og andre forhold som gjør det vanskelig eller umulig å være til stede i representantskapsmøtet.

Samtidig er det slik at dersom både det faste medlemmet og varamedlemmet er forhindret fra å møte, er det ikke mulig å utstede fullmakt til andre personer, for eksempel til varaordfører eller en annen deltakers representant, for å stemme på vedkommendes vegne.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse fra 2016 også slått fast at det heller ikke mulig å delta på representantskapsmøte via telefon eller andre elektroniske hjelpemidler.

Eierkommunen kan stå uten stemme

Det betyr at dersom verken det faste medlemmet eller varamedlemmet kan møte og være til stede fysisk, så er konsekvensen at denne deltakerkommunen ikke er representert og kan ikke avgi stemme på representantskapsmøtet.

Slike situasjoner er ikke ønskelig. Det bør være en målsetting både for deltakerkommunene og selskapet at representantskapet er mest mulig fulltallig når viktige eierbeslutninger skal tas.

KS Bedrift mener på denne bakgrunn det kan være hensiktsmessig at kommunestyret oppnevner mer enn én vara til representantskapet i de IKS-ene kommunen deltar i. Det bidrar til å sikre at kommunen alltid har en representant til stede i representantskapsmøtene.

IKS-loven setter for øvrig ingen øvre begrensning på antall varamedlemmer.