Allie Smith Unsplash
Foto: Allie Smith/Unsplash

Adgang til fjernmøter i § 27-selskap under koronakrisen

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kommuneloven § 11-7 fastsetter at kommunestyret og fylkestinget selv kan beslutte at folkevalgte organer i kommunen eller fylkeskommunen skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Det stilles i loven flere krav til hvordan disse møtene skal gjennomføres for å være lovlige.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som følge av koronakrisen utarbeidet en midlertidig forskrift som gir folkevalgte organer en utvidet adgang til avholdelse av elektroniske fjernmøter. 

KMD har også i en midlertidig lov gitt adgang til fjernmøter for representantskap og styret i interkommunale selskaper etter IKS-loven. 

Dette er gjort for å avhjelpe situasjonen med å ikke kunne avholde fysiske møter på grunn av smittevernhensyn.

Hva med § 27-selskaper?

Samfunnsbedriftene har mottatt spørsmål om det er åpnet for tilsvarende adgang til å avholde fjernmøter i § 27-selskaper. Dette er ikke direkte regulert eller omtalt nærmere av KMD.

Vår tolkning av regelverket er slik at kommuneloven § 11-7 og den midlertidige forskriften som tillater fjernmøter i folkevalgte organer, også må kunne gjelde for møter i § 27-selskapenes eierorgan og underliggende styringsorganer.

Modellen med § 27-selskap er som kjent under avvikling og den nye kommuneloven forutsetter at dagens § 27-selskaper innen høsten 2023 må omdannes til kommunalt oppgavefellesskap, interkommunalt politisk råd eller en annen egnet selskapsmodell (f.eks. IKS).

Av denne grunn er ikke § 27-selskap omtalt i den nye kommuneloven. Det er nok årsaken til at departementet heller ikke har utarbeidet egne unntak eller midlertidige regler i lov eller forskrift for avholdelse av møter i § 27-selskapene.

Det er imidlertid vår vurdering at de reglene og unntakene som gjelder og er iverksatt for oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd, også må kunne gjelde tilsvarende for § 27-selskapene. Dvs. når representantskapene (eierorganene) i hhv. kommunalt oppgavefellesskap eller interkommunalt politisk råd i kraft av å være folkevalgte organer har en utvidet adgang til å avholde fjernmøter, så må dette også gjelde for eierorganet i § 27-selskapene.

Bestemmelsene om fjernmøter i den midlertidige forskriften ref. over gjelder også for «andre kommunale organer» etter kommuneloven § 5-2, som f.eks. «underordnede styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap». I henhold til vår tolkning må derfor adgangen til fjernmøter også gjelde for evt. underliggende organer som er en del av § 27-selskapet.

Merk for øvrig at forskriften opphører allerede 1. august, slik at den utvidede adgangen til fjernmøter kun er midlertidig.

Vi viser for øvrig til kommunelovens generelle regler i kapittel 11 om møter i folkevalgte organer, som bør følges så langt det lar seg gjøre også ved fjernmøter.