Innkjøp Foto Erik Kirkman
Da regelverket for statsstøtte skal sikre rettferdig konkurranse mellom offentlige og private bedrifter, bør både bedriftsIedere og folkvalgte kjenne til det. lllustrasjonsbilde. (Foto: Erik Kirkman)
Fagdag om statsstøtterett

Bedriftsledere og folkevalgte må vite hva ESAs «konkurranse på like vilkår» betyr for kommuner og bedrifter

Avfall | Andre bransjer

Når «din» kommunale bedrift driver i konkurranse med andre, må dere overholde regelverket for statsstøtte. Det skal sikre at konkurransen er rettferdig. Velkommen til fagdag på Munch-muséet 14. september.

Samfunnsbedriftene og Deloitte Advokatfirma står sammen om denne fagdagen der ulike eksperter, fra både Norge og Brussel, skal belyse temaet «Det offentlige i konkurranse med privat næringsliv».

Når offentlige og private aktører konkurrerer i samme marked, setter statsstøtteregelverket begrensninger for hvordan det offentlige kan organisere seg og hvilke handlinger det offentlige kan foreta.

Markedet må fungere

Formålet med regelverket er å hindre at offentlige midler (statsstøtte) tilgodeser enkelte aktører eller næringer fremfor andre. Dette skal sikre like konkurransevilkår og et velfungerende marked.

Statsstøtteregelverket er komplekst og til tider vanskelig tilgjengelig. Fagdagen gir deltakerne en praktisk innfallsvinkel på de statsstøtterettslige problemstillinger som oppstår i grensesnittet mellom offentlig og kommersiell aktivitet.

På fagdagen vil du møte foredragsholdere fra både Brussel og Norge, med variert bakgrunn og ulik tilnærming til konkurranseflatene mellom offentlig og privat virksomhet.

ESA om «konkurranse på like vilkår»

På fagdagen retter vi et særlig fokus mot ESA-saken om «like vilkår». Til høsten er det 1,5 år siden norske myndigheter foreslo sektorvise tiltak for å avhjelpe ESAs bekymringer om at det oppstår ulovlig statsstøtte ved at offentlige aktører får skattefritak og har konkursimmunitet når de konkurrerer med private aktører.

Ulike løsninger på de statstøtterettslige utfordringene ESA reiser, er utredet og diskutert i detalj. Blant løsninger som er foreslått, finner vi alt fra utskillingsplikt til AS basert på terskelverdier, til skatteplikt og regnskapsmessig skille, og til etablering av egne tilsyn m.m.

I et brev til ESA 3. mai 2021 tar Norge til orde for at noen bestemte bransjer bør undersøkes nærmere; slik som havner, parkering, bredbånd og avfallshåndtering. Hva er egentlig status for arbeidene? Er det avklart hvilke sektorer og aktiviteter som skal være del av sektorgjennomgangen?

På fagdagen får vi ESA og Jon Loge Ramstad på besøk og kanskje får vi vite mer om hvilke bransjer ESA tenker det er naturlig å undersøke nærmere.

Debatt: Hvilken organisasjonsform velger man?

Mens Norge og ESA diskuterer hvordan statsstøtteregelverket skal ha betydning for hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, må kommunene ta beslutninger om organisering av sin virksomhet. Skal man - og kan man - skille ut havnevirksomheten som et eget rettssubjekt?

I så fall: Hvilken organisasjonsform passer best? Hva skal virksomheten drive med? Kan det at brannselskapet selger automatiserte brannalarmer, innebære at en driver økonomisk aktivitet? Kan det valget som synes riktig i dag, være i strid med statsstøtteregelverket i morgen? Hvordan påvirker usikkerheten rundt hva stat og ESA blir enige om, muligheten til å finne gode løsninger?

Slike spørsmål ønsker vi å utfordre våre paneldeltakere på.

Hva betyr det for samfunnsøkonomien?

Hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet kan ha stor betydning for å sikre et velfungerende marked. Men, det kan også betyr mye for det tilbudet som kommunen og lokalsamfunnet kan tilby sine innbyggere.

Hva skjer dersom private tilbydere ikke finner det lønnsomt å tilby sine tjenester? Kan det offentlige da tre inn og etablere dette tilbudet til sine innbyggere? Kan statsstøtteregelverket gjøre det komplisert for kommunen å gi dette tilbudet, slik at de heller lar være?

Samfunnsbedriftene og Deloitte utfordrer Erika Karttinen fra Menon Economics til å si noe om betydningen av statstøtteregelverket for markedet, men også som begrensning for et godt tilbud for innbyggerne, fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Hvem bør melde seg på fagdagen?

Fagdagen er spesielt relevant for fylkeskommuner, kommuner og offentlig eide selskap som har virksomhet i grensen mellom lovpålagte oppgaver og kommersiell virksomhet.

De folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner beslutter hvordan kommunen organiserer sine tjenester. Nå har de anledning til å bli bedre kjent med hvilke rammer som gjelder.

SE PROGRAMMET OG MELD DEG PÅ