iStock-680479604.jpg
Regelverket for kommunalt eide bedrifter må forenkles, og KS Bedrift har overlevert sine forslag til hvordan dette kan gjøres. (Foto: iStock).
Samfunnsbedriftene trenger et hensiktsmessig regelverk:

Enklere regelverk vil gi bedre tjenester

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Regelverket bør forenkles for flere bransjer. Da vil samfunnsbedriftene kunne bruke flere av sine ressurser på å levere tjenestene som lokalsamfunnene er avhengige av. Det var KS Bedrifts hovedbudskap i møte med Nærings- og fiskeridepartementet den 18. oktober.

Bedrifter har en gjennomregulert hverdag. Alt regelverk er gitt for å ivareta formål som i utgangspunktet er gode, men det må være økt fokus på å legge til rette for at bedriftene kan følge kravene som stilles. Det beste må ikke bli det godes fiende.

Våre medlemsbedrifter opplever mange av de samme utfordringene med regelverk, rapportering og dialogen med offentlige myndigheter som det privateide bedrifter gjør.

Men mange kommunalt eide bedrifter er i tillegg bundet av regelverk som private bedrifter ikke er pålagt å følge – som offentleglova og anskaffelsesregelverket.

Regelverket må ikke bli en hemsko for seriøse bedrifter

KS Bedrift uttrykte bekymring for at mengden med regelverk kan svekke etterlevelsen av regelverket. Samfunnsbedriftene ønsker å være lovlydige. Men mange reguleringer og hyppige endringer gjør at bedriftene kan ende opp som lovbrytere uten å vite at de gjør noe galt.

Verre er det når bedriftene ser at andre slipper unna med å ikke følge regelverket, og at dette i ytterste konsekvens blir et fortrinn for konkurrentene.

Når en nær uoverstigelig mengde gode formål skal ivaretas, forvitrer respekten for regelverket. Dette bør bekymre myndighetene.

Våre forslag for et bedre regelverk

Her er noen av forslagene vi overleverte departementet:

  • En bransjevis gjennomgang av alt regelverk som enkeltbransjer må forholde seg til (både generelle regler og mer bransjespesifikke) med vurdering og prioritering fra involverte myndigheter
  • Endre skattereglene slik at all kjøring med vaktbil under beredskapsvakten unntas fra skatteplikt
  • Vurdere unntak fra dokumentavgift ved fusjoner og fisjoner innenfor konsern når årsaken til overføring av eiendom ligger utenfor bedriftens kontroll, som for eksempel ved myndighetenes krav om innføring av selskapsmessig skille i energibransjen
  • IKSer må få samme mulighet til å benytte elektronisk innrapportering som andre selskapsformer
  • Vurdere om folketrygdlovens regler om sykepenger for arbeidstagere over 67 år bør endres for ikke å undergrave ønsket om at arbeidstagere skal stå lenger i jobb
  • Norge bør unngå strengere regler enn det som kreves av EU når det innføres nye lover og regler for Det indre markedet

KS Bedrift vil følge opp dette arbeidet overfor myndighetene slik at vi kan skape mer hensiktsmessige rammevilkår for våre medlemmer og bransjene de representerer.