Stortinget 2
Stortinget har vedtatt at interkommunale selskaper (IKS) kan holde fjernmøter og signere møteprotokoller elektronisk frem til neste sommer. Foto: Jill Johannessen
Midlertidige endringer i IKS-loven:

Fjernmøter frem til neste sommer

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

En midlertidig lov gir interkommunale selskaper adgang til å holde fjernmøter og signere møteprotokoller elektronisk frem til 1. juni 2021.

Stortinget gjorde vedtaket 23. oktober, og etter sanksjon i statsråd trådte den nye loven i kraft fredag 31. oktober 2020.

– Dette er vi veldig glade for. Vi har kjempet for at interkommunale selskaper skal få adgang til å holde fjernmøter, og i august spilte vi inn at loven burde forlenges. Når vi nå har fått gjennomslag for dette, fortsetter vi å jobbe for en varig endring i IKS-loven som gir permanent adgang til fjernmøter og elektroniske signaturer for IKS, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset i Samfunnsbedriftene.

Hun forteller at adgangen til å holde fjernmøter bare er én av flere ting som bør endres i IKS-loven.

Lettere drift av IKS

– Vi har spilt inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) at IKS-loven trenger en modernisering også uavhengig av koronakrisen. Dette gjelder for eksempel tilpassing av IKS-loven til regler om offentlig støtte, krav om valgkomité og forsvarlig egenkapital, oppheving av en del godkjenningsordninger og overgangsbestemmelser, bare for å nevne noe. Vi kommer til å fortsette dialogen med departementet for å få en lov som gjør driften lettere i interkommunale selskaper, sier Sommerset.

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene sier at de har gjennomført en svært nyttig medlemsundersøkelse om erfaringer med bruk av fjernmøter og om behovet for forbedringer i IKS-loven, og sendt brev med disse innspillene til KMD.

IKS i skvis

– Det siste året har vi fått en rekke henvendelser fra IKS-medlemmer. De er glade for adgangen til fjernmøter, og søker ofte bistand til hvordan det skal løses praktisk.

– Koronakrisen har satt mange av medlemmene i en skvis. IKS-loven åpner ikke for bruk av elektroniske møter for representantskap eller styrer, men slår fast at de må møtes fysisk. Samtidig har myndighetene innført sterke begrensninger for hvor mange som kan samles under koronakrisen. IKS som behandler årsregnskap og årsberetning dette året ville derfor brutt lover og regler uansett hva de hadde gjort. Sånn kunne det ikke være, sier han.

Brevik forteller at gode rammevilkår for IKS er en prioritert oppgave.

– Omtrent en tredel av medlemmene våre er organisert som IKS, og dette er en organisasjonsform jeg tror vi vil se mer av fremover. Mange norske kommuner klarer ikke å levere lovpålagte tjenester alene, og da har det vist seg at interkommunalt samarbeid er en vellykket måte å løse dette på, sier Brevik.