Fjernmøte Foto Kaleidico Unsplash For Nett
Selvom normen fremdeles skal være fysiske møter, får IKSer nå en varig mulighet til å holde fjernmøter for styrende organer. (Foto: Kaleidico)
IKS-loven endres

Fjernmøter og elektronisk signering blir varig mulighet for IKSer

Andre bransjer

- Vi er veldig fornøyde med at selskapene våre også fremover kan holde fjernmøter i styrende organer og signere protokoller elektronisk. Våre argumenter er blitt hørt, sier juridisk direktør Agnete Sommerset.

Et forslag om å endre IKS-loven vil gjøre både fjernmøter og elektronisk signatur til permanente muligheter for bedrifter som har selskapsformen IKS. Lovendringen blir trolig vedtatt før den midlertidige adgangen til fjernmøter utløper den 1. juni i år.

- Dette er noe vi har jobbet for å få til gjennom innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Sommerset. - Og når det gjelder muligheten for elektronisk signatur i protokoller, henviser lovproposisjonens ordlyd til Samfunnsbedriftenes argumenter.

- Begge deler vil åpne for en enklere selskapsdrift også etter at vi forhåpentligvis har kommet oss ut av koronakrisen, sier Sommerset.

Fjernmøter skal ikke være normen

- Utgangspunktet skal fortsatt være at representantskap og styrer møtes fysisk da det har en egenverdi å treffes, bli kjent og diskutere fritt. Men det er adgang til fjernmøter. Kravet er at det må fattes et overordnet vedtak i representantskapet og styret om at slike digitale møter skal være tillatt i det aktuelle organet.

- Til forskjell fra selskapslovgivningen blir det ikke noe krav om å vurdere forholdsmessigheten ved å velge å avholde fjernmøte fremfor fysisk møte. Dersom bare ett enkeltmedlem ikke kan møte fysisk, skal møtet anses som et fjernmøte.

Adgangen til å holde fjernmøter og signere elektronisk er kun to av flere ting som Samfunnsbedriftene mener bør endres i IKS-loven. Departementet skriver at de også er i gang med å vurdere andre endringer, og at høringsinnspillene tas med i dette arbeidet.

IKS-loven må endres på flere felt

- Vi har spilt inn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at IKS-loven trenger en modernisering også uavhengig av koronakrisen, fortsetter Sommerset.

Hun forteller at dette blant annet gjelder tilpasning av IKS-loven til regler om offentlig støtte, krav om valgkomité og forsvarlig egenkapital, det at IKS-ene ikke kan benytte samordnet registermelding digitalt hos Brønnøysundregisteret samt å oppheve en del godkjenningsordninger og overgangsbestemmelser.

- Det er verd å merke seg at departementet ønsker å utrede om IKSer skal få adgang til å levere samordnet registermelding elektronisk. Også her henvises det til Samfunnsbedriftenes argumentasjon.

- Vi kommer til å fortsette dialogen med departementet for å få en lov som gjør driften lettere i interkommunale selskaper, avslutter hun.