NL1926
Illustrasjonsfoto: Fisle
Samfunnsbedriftene har gitt innspill til KMD:

IKS-loven må moderniseres

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samfunnsbedriftene har fått en rekke innspill til endringer i IKS-loven som nå er oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

IKS-loven trådte i kraft i 2000, og har ikke vært revidert siden. Samfunnet, kommunene og organiseringen av kommunale tjenester har imidlertid endret seg mye de siste 20 årene, og nye teknologiske muligheter og løsninger er etablert.

Samfunnsbedriftene har gjennom flere år fått mange henvendelser og problemstillinger fra medlemmene som gjelder den rettslige reguleringen av IKS-modellen. Generelt oppfatter vi at mange har gode erfaringer med IKS-loven, og overordnet gir loven en god organiseringsmodell for interkommunalt samarbeid om drift av tjenester og oppgaver med et mer forretningsmessig preg. Men ut fra bedriftenes ståsted ser vi også et klart behov for endringer og modernisering av loven.

Medlemsundersøkelse blant IKS-ene

I mars 2020 gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant våre IKS-medlemmer. Undersøkelsen fremmet påstander og forslag til lovendringer som vi ba styreledere, daglige ledere eller andre med en sentral administrativ rolle i bedriften ta stilling til.

Mange av forslagene tar utgangspunkt i forhold ved IKS-loven som erfaringsmessig har medført spørsmål og utfordringer for bedriftene selv, og som ikke sjeldent har havnet hos oss for en vurdering. Svarprosenten var 35 prosent, og vi fikk også flere nye konkrete innspill og forslag til endringer.

Undersøkelsen viste en tendens til at bedrifter med 9-10 eiere eller mer, generelt er noe mindre fornøyde med IKS-modellen enn selskaper med færre deltakere, men det var ellers vanskelig å se noen klare svarforskjeller ut fra bedriftenes størrelse eller antall eiere. Det må også tas høyde for at noen av tilbakemeldingene henger sammen med forhold som ikke har med selve IKS-loven å gjøre, men f.eks. med eierstyringen, forvaltingen av selskapet og andre forhold.

Brev til KMD med forslag til lovendringer

Rett før påske sendte Samfunnsbedriftene et brev til KMD der vi fremmet en rekke forslag til endringer i IKS-loven. Forslagene og innspillene er basert på våre oppsummerte erfaringer med loven slik den er i dag, og har generelt fått høy oppslutning blant bedriftene som svarte.

Forslagene som fremmes er:

 1. Tilpasse IKS-loven til reglene om offentlig støtte
 2. Lovfestet adgang til elektronisk kommunikasjon og fjernmøter
 3. Flere saker kan avgjøres av representantskapet
 4. Vurdere ordningen med blokkerende mindretall
 5. Flere saker kan avgjøres av styret
 6. Tydeliggjøre rollen som medlem i representantskapet
 7. Innføre krav om valgkomité
 8. Innføre krav om forsvarlig egenkapital
 9. Tydeliggjøre styrets ansvar og handleplikt 
 10. Innføre hjemmel om selskapsdokumentasjon
 11. Tydeligere regulering av økonomisk oppgjør ved uttreden
 12. Oppheve godkjenningsordning ved uttreden og utelukkelse
 13. Oppheve godkjenningsordning ved avvikling av IKS
 14. Oppheve overgangsbestemmelser
 15. Språklig gjennomgang av loven – inndeling i kapitler – paragrafoverskrifter mv.

Forslagene og brevet kan du lese i sin helhet her.

Hva skjer videre?

KMD har de siste årene gitt noen signaler om arbeidet med IKS-loven, men i hovedsak har dette vært relatert til forholdet mellom loven og EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

 • Kommuneproposisjonen for 2018 og 2019: KMD uttalte at de ville følge opp høringen om endringer i IKS-loven fra 2014/2015, men at dette arbeidet måtte ses i sammenheng med forslagene fra  arbeidsgruppen som har utredet spørsmålet om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører (Hjelmeng-rapporten) og arbeidsgruppens foreslåtte tiltak for sikre overholdelse av EØS-reglene i offentlig sektor.

 • Kommuneproposisjonen for 2020: IKS-loven ble ikke omtalt konkret. Departementet pekte imidlertid på behovet for å utrede samfunnsøkonomiske konsekvenser av de ulike forslagene i Hjelmeng-rapporten og ESAs forslag før man kunne fremme endelige tiltak for å sikre at regelverket for kommunal sektor er i samsvar med statsstøttereglene. Disse samfunnsøkonomiske utredningene er nå ferdigstilt og levert departementet. IKS-loven vil trolig inngå som en del av dette arbeidet, siden lovens ordning med ubegrenset ansvar og konkursforbud kan være problematisk sett hen til EØS-avtalens regler om statsstøtte. 

Det er grunn til å tro departementet nå i hovedsak har saksgrunnlaget som er nødvendig for å ta opp igjen arbeidet med IKS-lovens forhold til statsstøttereglene. På denne bakgrunn kan våre innspill i brevet til KMD om flere endringsbehov og forslag til løsninger kanskje bidra til en bred og mer helhetlig og generell gjennomgang av IKS-loven.

Samfunnsbedriftene er glad for alle innspillene som medlemmene har gitt oss gjennom både IKS-undersøkelsen og ved enkelthenvendelser, og vil følge opp saken videre overfor KMD. Informasjon om dette arbeidet vil vi legge ut etter hvert når det er noe å melde.