Maxime Qybcazcwkxi Unsplash 1 For Nett
IKS-loven endres nå slik at interkommunale selskaper også etter koronapandemien kan gjennomføre fjernmøter i styrende organer. (Foto: Maxime / Unsplash)
IKS-loven endres

Interkommunale selskaper får varig adgang til fjernmøter

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Endringen som Stortinget denne uken vedtar i lov om interkommunale selskaper vil gi interkommunale selskaper permanent adgang til å gjennomføre fjernmøter i styrende organer.

Korona-pandemien har vist oss at fjernmøter, eller digitale møter, kan fungere likeså godt som fysiske møter. Spesielt gjelder dette interkommunale selskap med mange eiere. Stortinget vedtar også muligheten for elektronisk signatur av protokoller. 

- Svært gledelig 

Samfunnsbedriftene gjennomførte en undersøkelse blant våre medlemmer i forbindelse med denne høringen, og tilbakemeldingene var krystallklare: åpne for permanent adgang til fjernmøter i IKS-loven. 

- Det er svært gledelig at den midlertidige loven nå blir permanent. Dette gjør det enklere for våre medlemmer som er interkommunale selskaper å gjennomføre lovlige møter, sier juridisk direktør Agnete Sommerset. 

Realiteten for noen interkommunale selskaper har nettopp vært at kravet om fysisk oppmøte i representantskapsmøter har ført til avlysninger i siste liten fordi for få har møtt opp.  

I selskaper som strekker seg over store geografiske arealer kan tidsbruken for den enkelte representantskapsmedlem i noen tilfeller være uforholdsmessig høyt, når møtet i tillegg må avlyses er det behov for permanent adgang til å gjennomføre fjernmøter. Noen IKS-er har også flere titalls eiere – noe som gjør det krevende å finne møtetidspunkter som passer for alle i representantskapet. 

Utgangspunktet skal fortsatt være at representantskap og styrer møtes fysisk da det har en egenverdi å treffes, bli kjent og diskutere fritt. Men det skal være adgang til fjernmøter. Kravet er at det må fattes et overordnet vedtak i representantskapet og styret om at slike digitale møter skal være tillatt i det aktuelle organet. 

For at styremøtene skal kunne avholdes elektronisk i et IKS vil styret måtte fatte et generelt vedtak om at selskapet skal ha adgang til å avholde styremøter som fjernmøter. 

Elektronisk signatur 

Stortinget vedtar også muligheten for elektronisk signering av protokoller. 

- Dette fører til at også denne selskapsformen tar steget inn i den digitale verden, sier Sommerset 

Og legger til at Samfunnsbedriftene fortsetter å jobbe for at Brønnøysundregistrene skal åpne for at også IKS-er kan bli heldigitale. 

Lukkede møter  

Det vil fortsatt være en midlertidig adgang til å gjennomføre lukkede møter som fjernmøter. 

Regjeringen foreslo at dette unntaket i krav om fysiske møter skulle ha en midlertidighet frem til 10. november. Men Stortinget vil vedta at dette skal gjelde til 1. desember 2021.  

Begrunnelsen som oppgis er at fordi det er stortingsvalg høsten 2021 og det skal oppnevnes nye fagkomiteer, mener komiteen at det er hensiktsmessig at varigheten av den midlertidige loven forlenges slik at den oppheves 1. desember 2021. Det vil sikre tilstrekkelig tid til komitébehandling av en eventuell proposisjon om ytterligere forlengelse av den midlertidige loven. 

Særskilt klagenemd 

Stortinget viser også i innstillingen til at det må gjøres noen tekniske justeringer i andre lover. Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker skal § 35 fjerde ledd lyde: 

«Annet og tredje ledd gjelder ikke for kommunale, fylkeskommunale eller statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd første, annet eller tredje punktum. Statlige klageinstanser kan likevel oppheve vedtak som må anses ugyldige."  

- Denne endringen innebærer en presisering av at særskilte klagenemnder ikke har kompetanse til å omgjøre vedtak fattet av underliggende organ uten at vedtaket er påklaget, slår Sommerset fast.  

Endringen i IKS-loven trer i kraft fra 1. juni 2021, og det vil derfor være en sømløs overgang fra midlertidig lov til de varige lovendringene. Selskapene må imidlertid huske på at dersom de vil fortsette å ha adgang til fjernmøter i styret, må styret først fatte et generelt vedtak om at selskapet skal ha slik adgang.