Underleverandører - Foto Henry & Co - for nett.jpg
Foto: Henry & Co / Unsplash
Lovforslag om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger

Ny etikkinformasjonslov treffer ikke helt

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Mye tyder på at Etikkinformasjonsutvalgets lovforslag hverken er treffsikkert med tanke på hvilke bedrifter den omfatter, eller godt nok gjennomarbeidet. Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) leverte høringssvar den 24. mars.

Forslaget til ny lov om etikkinformasjon pålegger alle bedrifter som tilbyr varer og tjenester en kunnskaps- og informasjonsplikt om virksomhetens forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid.

Etikkinformasjonsutvalget ble nedsatt av regjeringen 1. juni 2018. Utvalget har utredet om næringsdrivende bør pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder, og har på den bakgrunn utarbeidet en rapport og fremmet et forslag til ny lov.

Utvalget mener lovforslaget kan bidra til større åpenhet og innsyn i globale verdikjeder, som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden til norske bedrifter.

Av lovforslaget fremgår det at alle virksomheter som «tilbyr varer og tjenester» skal omfattes av loven. Lovforslaget tilsier at svært mange av medlemmene i Samfunnsbedriftene blir omfattet av loven, også de bedriftene som ikke driver næringsvirksomhet, fordi de omfattes av ordlyden «tilbyr tjenester».

Samfunnsbedriftene støtter intensjonen bak lovforslaget. Svært mange av medlemsbedriftene har systematisk og over tid arbeidet for å sikre høy etisk standard i tjenestene og samfunnsansvarlig forretningsdrift. Det er vi stolte av og glade for.

Likevel er Samfunnsbedriftene kritisk til at kommunalt eide bedrifter som i hovedsak utfører lovpålagte oppgaver for sine kommunale eiere og ikke driver næringsvirksomhet (dvs. forvaltningsbedrifter), ser ut til å omfattes av loven og pliktene.

Disse bedriftene er imidlertid allerede omfattet av andre regelverk som samlet bidrar til at de samme hensyn kan ivaretas, som forvaltningsloven, offentleglova, anskaffelsesreglene, arbeidsmiljølovgivningen og tariffavtaler.

Pålegg av enda flere administrative plikter i lov medfører både merarbeid for bedriftene og risiko for dobbeltregulering, og vi stiller dessuten spørsmål ved nytteverdien av akkurat dette tiltaket.

Samfunnsbedriftene har i høringssvaret til Barne- og familiedepartementet (BFD) 24. mars anmodet om at etikkinformasjonsloven må innrettes tydeligere mot virksomheter i bransjer der det foreligger dokumentert risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsvilkår, og at den bør gjelde virksomheter som driver næringsvirksomhet, ikke kommunale forvaltningsbedrifter. Dette må presiseres klart i loven.

Videre bør de små bedriftene, også de som driver næringsvirksomhet, kunne unntas fra lovens krav.

Samfunnsbedriftene vil følge saken når den nå skal behandles i departementet, slik at våre innspill kan ivaretas i det videre lovarbeidet.

Se vårt høringssvar

Har du spørsmål til saken, kan du kontakte Elen Schmedling Gimnæs.