Atlanterhavsvegen.jpg
Bilde: Atlanterhavsvegen (Foto: Fabio Liggeri / Wikimedia Commons)
Lov om kommuner og fylkeskommuner:

Ny kommunelov vedtatt – hvilke konsekvenser får dette?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Krav om eierskapsmeldinger og en åpning for at kommuner under gitte forhold kan delegere vedtaksmyndighet til selskap som er egne rettssubjekter. Dette er to av flere punkter i den nye kommuneloven som har relevans for KS Bedrifts medlemmer. 

Den nye kommuneloven ble vedtatt av Stortinget den 8. juni 2018. Her er de viktigste endringene for KS Bedrift sine medlemmer:

  • Kommunalt selvstyre/kommunal organisasjonsfrihet
  • Egen bestemmelse som sier at kommunene kan inngå interkommunalt samarbeid med andre kommuner, og en oversikt som viser hvilke modeller de lovlig kan bruke, herunder IKS og AS (kapittel 17)
  • Egen bestemmelse som sier at kommunene kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter, hvis lovgivningen åpner for det
  • Krav om at alle kommuner skal utarbeide en eierskapsmelding med oversikt over alle virksomheter de har eierinteresser i
  • Bestemmelsene om kommunale foretak videreføres i all hovedsak
  • Folkevalgte skal fortsatt kunne velges til styret i kommunale foretak (KF)
  • Overordnet bestemmelse om beregning av selvkost, med hjemmel til å fastsette forskrift (kapittel 15)
  • Revisjon skal fortsatt deles i henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Dette viderefører i hovedsak gjeldende rett.

Oppe til høyre ser du relevante artikler for denne saken.

Se også: Likebehandling av kommunal og privat revisorpraksis er ett skritt nærmere

Se også: Hva betyr den nye kommuneloven for § 27 selskapene/samarbeidene?