Kar i truck.jpg
Kommunale bedrifter som leverer selvkosttjenester må følge den nye selvkostforskriften som etter planen trer i kraft 1. januar 2020.
Forskrift om beregning av selvkost

Ny selvkostforskrift – KS Bedrift har levert høringsuttalelse

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kommunale bedrifter som leverer tjenester innen husholdningsavfall, havnedrift, feietjenester samt vann og avløp må følge selvkostforskriften. KS Bedrift har nå sendt høringssvar om ny forskrift.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet forslag til nye økonomiforskrifter til kommuneloven, herunder en ny forskrift om prinsippene for beregning av selvkost. Denne forskriften har nå vært på høring.

Selvkostforskriften har betydning for alle kommunalt eide bedrifter som produserer selvkosttjenester, som avfallsbedrifter, havnebedrifter, brann- og redningsbedrifter (kun feietjenestene) og vann- og avløpsbedrifter.

Forskriften skal erstatte KMDs rundskriv H-3/14 og reglene blir dermed juridisk bindende. KMD legger til grunn at den nye forskriften i hovedsak er basert på de løsningene som fremgår av dagens rundskriv H-3/14, med noen mindre endringer.

I juni sendte KS Bedrift saken og et utkast til høringssvar til alle våre bedriftsmedlemmer for å få innspill. Vi har gjort noen mindre endringer, og nå er vårt høringssvar sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Våre hovedinnspill:

  • Vi er enige i at inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, må redusere selvkost. Samtidig må man huske at inntekter fra gjenvinning og salg av biprodukter kan være mindre enn kostnadene ved tilrettelegging for ombruk. Slik virksomhet er heller ikke primært etablert for å skaffe selskapet inntekter, men for å oppnå ulike politiske mål. Det er dermed ikke gitt at inntekter fra gjenvinning, ombruk og så videre medfører lavere selvkost og lavere gebyrer.
  • Kostnader til selskapets egne styrer må inngå i selvkost. Styrearbeidet har direkte og avgjørende betydning for driften og innretningen av selskapet, og den daglige ledelsen. Bedriftene har i realiteten ingen annen mulighet til å få dekket denne kostnaden, enn gjennom selvkost.
  • Det bør være en viss anledning til å korrigere til ugunst for, og ikke bare til gunst for, brukerne hvis selskapet oppdager vesentlige feil i tidligere års beregning av selvkost. Både reglene om full kostnadsdekning etter forurensingsloven § 34 og prinsippet om at «forurenser betaler», tilsier at selskapene bør ha adgang til å hente inn igjen noe av det tapte.
  • Selvkostforskriften må legge til rette for at selskapene kan planlegge sin virksomhet på lang sikt mht. investeringer og fremtidige behov. Det bør være anledning til å kunne regne alle endelig vedtatte aktiviteter og investeringer inn i selvkost. Dette kan også bidra til jevnere gebyrutvikling.

Ny selvkostforskrift skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2020.