Høring nye selvkostregler - krediter David West.jpg
De nye selvkostreglene vil ha betydning for alle kommunalt eide bedrifter som produserer selvkosttjenester. (Foto: David West)
Nye regler for selvkosttjenester

Ny selvkostforskrift på høring – vi ber om innspill

Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ny forskrift om beregning av selvkost er nå ute på høring fra KMD. KS Bedrift ber våre berørte medlemsbedrifter komme med innspill til vårt utkast til høringsuttalelse innen 5. august 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring en ny forskrift om prinsippene for beregning av selvkost. Se nærmere kapittel 4 (side 15-21) og side 45-55 (forskriften m/merknader). Denne forskriften har betydning for alle kommunalt eide bedrifter som produserer selvkosttjenester. Forskriften skal erstatte KMDs rundskriv H-3/14 og reglene blir dermed juridisk bindende.

KMD legger til grunn at den nye forskriften i hovedsak er basert på de løsningene som fremgår av dagens rundskriv H-3/14, med noen mindre endringer.

KS Bedrift har laget utkast til høringssvar. Vi ber om at selvkostbedriftene ser nærmere på forskriften og på høringssvaret - og gir oss innspill. Vi er særlig opptatt av å fange opp om reglene kan medføre endringer, eller om det er ting som er utelatt eller ikke er regulert.

Høringsfristen til KMD er torsdag 8. august 2019.

KS Bedrift trenger derfor deres tilbakemeldinger senest mandag 5. august 2019. 

Ta kontakt med Elen Gimnæs dersom dere har spørsmål.