Stortinget.jpg
Koronakrisen:

Stortinget vedtok fjernmøter for IKS

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Representantskapet, styret og avviklingsstyret i interkommunale selskaper (IKS) får adgang til å avholde fjernmøter ved hjelp av elektroniske virkemidler frem til 15. september 2020.

Det ble klart da Stortinget behandlet saken tirsdag. Rent formelt skal lovsaken behandles av Stortinget to ganger, men andre gangs behandling rett over påske vil være en ren formalitet.

– Vi er svært fornøyde med at regjering og storting har hørt på innspillene våre, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.  

– Koronakrisen har satt de interkommunale selskapene i en skvis. IKS-loven åpner ikke  for bruk av elektroniske møter for representantskap, men slår fast at de må møtes fysisk. Samtidig har myndighetene innført sterke begrensninger for hvor mange som kan samles under koronakrisen, sier Brevik.

– IKS som skal behandle årsregnskap og årsberetning denne våren ville derfor brutt lover og regler uansett hva de hadde gjort. Sånn kunne det ikke være, sier han.

Fjernmøter

Når loven blir endelig vedtatt, gir den rettsgrunnlag og hjemmel i § 4 første ledd for at representantskapene kan vedta årsregnskapet og årsberetningen i fjernmøter, via bruk av telefon, Skype, Teams eller en annen digital løsning.

I tillegg er loven, etter påminnelse fra Samfunnsbedriftene i høringen, utstyrt med hjemmel i § 4 andre ledd til å bruke elektronisk signatur, slik at protokollene fra styre- og representantskapsmøter kan godkjennes raskt og få nødvendig notoritet.

Her kan du se lovvedtaket. 

Forlenget frist

Loven gir også forlenget frist til 15. september for kommunene, selskaper etter § 27 i kommuneloven av 1992 og kommunale foretak (KF) til å vedta årsregnskapet og årsberetningen for 2019.

IKS har ikke fått en tilsvarende forlengelse av fristen, her er det fortsatt fristene i § 4 i «Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper» som gjelder.

– Men dette er en sak vi nå jobber med. På grunn av omstendighetene og i påvente av avklaringer om fjernmøter fra Kommunal-og moderniseringsdepartementet (KMD), har vi bedt departementet om at fristen til å vedta årsregnskap og årsberetning forlenges også for IKS-ene til 15. september, sier Brevik.

Kommunestyret må vedta nye samarbeid

Stortinget vedtok ikke forslaget fra KMD om at kommunestyret i perioden frem til 15. september kan delegere myndighet til formannskapet om å inngå nye interkommunale samarbeid.

Kommunal- og forvaltningskomitéen og Stortinget mener altså at det kun er kommunestyret selv som skal ha denne myndigheten, også i en krisetid som nå. 

Midlertidig lov 

Øivind Brevik legger vekt på at den vedtatte loven kun er midlertidig på grunn av koronakrisen, og skal bidra til at IKS-ene kan avvikle møter og vedta saker.

– Men vi har spilt inn til departementet at IKS-loven trenger en modernisering også uavhengig av koronakrisen. Dette er et arbeid vi har holdt på med en stund allerede, og vi kommer til å fortsette dialogen for å få en lov som gjør driften lettere i interkommunale selskaper, sier Brevik.

Les også: Behov for endringer i IKS-loven (19.03.20)