Arbeidere Foto DCL 650 Unsplash For Nett
Vet du hva åpenhetsloven innebærer for din bedrift? Lær mer på vårt webinar den 21. september. (Foto: DCL "650" / Unsplash)
Åpenhetsloven

Tåler du avisoverskrifter om leverandørene dere bruker?

Mange av våre medlemmer må følge åpenhetsloven. Og da må de ha oversikt over arbeidsforholdene hos sine leverandører. Dette er noe også din bedrift bør sjekke. Lær mer på vårt webinar den 21. september.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår, i tillegg til å sikre lett informasjonstilgang for utenforstående.

Loven er enda et godt steg i retning mot å møte FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid - og økonomisk vekst, og mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Gjelder åpenhetsloven oss?

Samfunnsbedriftene rettet en henvendelse til blant annet Barne- og familiedepartementet for å avklare om interkommunale selskaper (IKS) var omfattet av åpenhetsloven.

I Barne- og familiedepartementets svar, datert 30. juni 2022, bekreftes det at også IKS-er er omfattet av åpenhetsloven dersom de anses som «større» virksomheter etter åpenhetsloven.

«Større virksomheter» er definert i åpenhetsloven § 3 a, og gjelder virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller som på balansedagen overskrider grensene for to av tre følgende vilkår:

  1. salgsinntekt på 70 millioner;
  2. balansesum på 35 millioner, eller;
  3. gjennomsnittlig ansatte på 50 årsverk.

Alle bedrifter bør sjekke

Samfunnsbedriftene har kartlagt at flere av våre medlemsvirksomheter oppfyller to av tre vilkår i åpenhetsloven § 3 bokstav a. Vår oppfordring er imidlertid at hver enkelt virksomhet, som muligvis kan være omfattet av de tre overnevnte vilkårene, selv sjekker dette.

Det er i denne sammenheng også viktig å påpeke at «morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet» jf. åpenhetsloven § 3 bokstav a.

30. juni er årlig frist

Virksomheter som er omfattet av åpenhetsloven er pliktig til å gjennomføre en såkalt «aktsomhetsvurdering». Denne vurderingen er man også pliktig til å publisere/oppdatere innen 30. juni, hvert år fremover. Den første redegjørelsen må derfor offentliggjøres innen juni 2023.

Det er Forbrukertilsynet som har ansvar for kontroll - og håndheving av åpenhetsloven. Forbrukertilsynet har myndighet til å fatte vedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr, dersom inngrep mot virksomheten(e) tilsier det.

Forbrukertilsynet har imidlertid gjentatte ganger uttalt at det ikke er noe mål å sanksjonere raskest mulig, men at dialog og veiledning vil være deres hovedarbeidsmetode.

Lær om «aktsomhetsvurderingen»

Samfunnsbedriftene har invitert Forbrukertilsynet til et webinar hvor tema vil være aktsomhetsvurderingen, og hvilke aktive grep virksomheten kan ta for å imøtekomme pliktene i åpenhetsloven.

Bli med oss, sammen med Forbrukertilsynet, og ta enda et steg videre i retningen mot å oppnå FNs bærekraftsmål. MELD DEG PÅ VÅRT WEBINAR den 21. september.