Penger - iStock.jpg
Fra og med 6. april 2018 er den nye nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner.

Terskelverdiene for offentlige anskaffelser er oppjustert

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Samtlige terskelverdier for offentlige anskaffelser er justert opp fra og med 6. april 2018.

Offentlige anskaffelser er underlagt et regelverk der beløpsgrenser bestemmer hvilke regler som gjelder. Anskaffelsesregelverket skiller mellom nasjonale terskelverdier og EØS-terskelverdier, som angir når det er plikt til å kunngjøre nasjonalt eller når det er plikt til å kunngjøre i hele EØS-området.

EØS-terskelverdiene justeres annet hvert år av EU-kommisjonen som følge av endringer i valutakursene. Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye EØS-terskelverdier i Norge.

Med virkning fra 6. april 2018 er den nasjonale terskelverdien justert opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med dette.

Anskaffelser under den nye terskelverdien
For anskaffelser mellom 100.000 og 1,3 millioner kroner har man fortsatt et større handlingsrom og enklere prosedyrer. Oppdragsgiver gis et større handlingsrom til å organisere konkurransen på den måten man selv mener er hensiktsmessig. Det er ingen kunngjøringsplikt, men anskaffelsen må følge de grunnleggende prinsippene om blant annet konkurranse.

I mange tilfeller vil det da være tilstrekkelig å for eksempel kontakte tre leverandører og be om tilbud. Hva som kreves for å oppfylle de grunnleggende prinsippene øker i takt med anskaffelsens verdi og viktighet.

Dersom anskaffelsen har en verdi på under 100.000 kroner er anskaffelsen fritatt fra anskaffelsesregelverket, og kontrakter kan tildeles direkte til en leverandør.

De nye terskelverdiene trer i kraft i dag. Her er oversikten over de nye terskelverdiene.