Markus Spiske Cf5kl7vcf6u Unsplash
VIKTIG TEMA: Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker eller andre sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Samfunnsbedriftene går i dybden på varsling på årskonferansen 13. og 14. juni. Foto: Markus Spiske/Pexels
Årskonferansen 2022:

Varsling sikrer selskapenes verdier

– Varsling om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen kan avdekke kriminelle handlinger og annen uønsket atferd, og spare selskapene for store verdier, sier juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene.

Varsling er et tema som får spesiell oppmerksomhet på Samfunnsbedriftenes årskonferanse 13. og 14. juni.

– Årskonferansen vår har fått tittelen «Ledelse i et nyskapende arbeidsliv». Varsling er et viktig tema for ledere og samtidig grunnleggende for å drive frem et nyskapende arbeidsliv. Varsling er beslektet med ytringsfriheten. Både ledelsens holdninger og virksomhetenes verdigrunnlag bør fremme en åpenhetskultur som gir de ansatte mulighet til å ta opp kritikkverdige forhold eller ting som bekymrer dem, sier Agnete Sommerset.

Hun mener virksomheter ikke må behandle varsling som en brysom rettighet de ansatte har. Samtidig er varsling en rettighet som man bør verne om, og ikke benytte som «våpen» i betente personalkonflikter. Det er alle parters ansvar på en arbeidsplass å ivareta dette.

– Varsling kan være et godt virkemiddel for å avdekke forhold som kan være til direkte skade for virksomhetene, og dem vil man jo helst få ryddet av veien før de får negative konsekvenser for både produksjon og sikkerhet. Varsling kan faktisk vise seg å være svært bedriftsøkonomisk lønnsomt, sier Sommerset.

Flere virksomheter som etablerer gode varslingsrutiner, rapporterer at de mottar flere varsler. Men Sommerset understreker at det også er langt enklere å håndtere varslene som kommer når rutinene er på plass. 

– Gode varslingsrutiner, bevisstgjøring og kontinuerlig fokus på godt ytringsklima vil bidra til at man kan møte problemene på et tidligere tidspunkt, og samtidig skape en åpenhetskultur som løser kritikkverdige forhold og bekymringer mer effektivt og lenger ned i organisasjonen.

Nye regler

Alle virksomheter med fem eller flere ansatte plikter å ha rutiner for intern varsling. Regelverket om varsling utgjør åtte paragrafer i arbeidsmiljøloven, og det kommer stadig oppdaterte regler – senest i fjor.

– Oppdateringene styrker blant annet arbeidstakernes vern og klargjør hvordan varslingssaker skal håndteres. For eksempel er det skjerpede krav til varslingsrutiner, samtidig som det er en aktivitetsplikt når arbeidsgiver mottar et varsel, sier Sommerset.

Les mer om varsling på Arbeidstilsynets nettsider

Hun forteller at stadig flere ser den store verdien av å legge til rette for varsling.

– Reglene er også oppdaterte på hvem som kan varsle. Der det før bare var arbeidstakere og innleid arbeidskraft, utvides virkeområdet til også å gjelde flere grupper elever, vernepliktige, pasienter og personer som deltar i utplassering eller arbeidsmarkedstiltak.

Varsling som teater

På årskonferansen til Samfunnsbedriftene er varsling et eget tema i fagsporet for juss og arbeidsgiverservice. Sommerset forteller at de har valgt to ulike innganger.

– Vi kommer til å ha en teoretisk innledning som går gjennom reglene og hva de innebærer for våre medlemmer. Det vet vi at mange har behov for en oppdatering på. Det er fortsatt virksomheter som ikke har utarbeidet varslingsrutiner, og som heller ikke er klar over at styret har ansvar for å påse at disse er på plass. 

– I tillegg til teori-knaggene kommer vi til å ha en mer praktisk inngang ved å visualisere varsling som teater. Vi har hyret inn Kulturkompaniet som skal hjelpe oss med å gjøre både dilemmaer og varslingsrutiner mer levende. Dette tror jeg kan bli både morsomt og svært lærerikt, sier Sommerset.

Kulturkompaniet jobber med anvendt teater som metode. Det betyr at deltakerne inviteres til å titte på en iscenesatt virkelighet, slik at de kan undre seg og reflektere sammen rundt situasjoner alle kjenner seg igjen i.  Det er alltid deltakerne som er eksperter på egen virkelighet og praksis. Kulturkompaniet bidrar til å sette erfaring og kompetanse i spill, og skaper rom for refleksjon.