Agnete (2)
– Selskapsorganisering av innkjøpssamarbeid er svært egnet for å ivareta profesjonelle og gode innkjøp av alle slag, kompetansebygging i anskaffelsesmiljøene og ivaretakelse av lokale hensyn, skriver juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene. Foto: Jill Johannessen

Viktig med profesjonelle innkjøpsmiljøer

Andre bransjer

Organisering av kommunale innkjøp i egne selskaper kan gi både stordriftsfordeler, sterke fagmiljøer og god styring fra eierkommunene.

Helge Eide i KS og Tommy Hestem i KS Innkjøp skriver i Anbud 365 30. juni at de ønsker å styrke de kommunale anskaffelsesmiljøene for å sikre profesjonalitet og effektivitet ved anskaffelser i kommunal sektor. Det er noe vi applauderer. Vi er også enige om at sentralisering og omorganisering ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene. Det må satses på kompetansebygging hos alle involverte i anskaffelser uavhengig av organisering.

Les også: Stort potensial i kommunale innkjøpssamarbeid

Eide og Hestem skriver imidlertid at selskapsorganisering av innkjøpssamarbeid kan medføre at man får stor avstand til tjenestene som settes til selskapet, og at kommunene på den måten mister noe av kontrollen og den lokale forankringen ved innkjøpsbeslutninger. De legger vekt på at kommunene må unngå at det blir for stor avstand mellom egen ledelse og innkjøpssamarbeidene som skal forvalte avtaleporteføljen for det aktuelle kommunefellesskapet.

Ikke stor avstand

Her er vi uenige. Vår erfaring med selskapsorganisering på andre områder er at det ikke blir stor avstand mellom kommunen og tjenester som organiseres i selskaper. Det kan man i så fall lett unngå ved å drive profesjonell eierstyring av kommunens selskaper. Vi ser tvert imot at kommuner opplever trygghet for at tjenester utføres innen et profesjonelt kompetansemiljø og på en målrettet måte. Det er også erfaringen fra Abakus AS, som er ett av svært få formelle innkjøpssamarbeid som er etablert som selskap.

Abakus AS bygger gode rutiner som involverer, forankrer og ivaretar lokale hensyn, og som passer på at de riktige menneskene fra kommunene er med på prosessen. Dette sikrer at innkjøpene treffer behovene godt. Samtidig kan man få med seg flere kommuner på generiske innkjøp der dette er hensiktsmessig. Et interkommunalt innkjøpsselskap vil ha en unik oversikt over hva de ulike eierkommunene melder inn av innkjøpsbehov til enhver tid, og vil kunne melde fra til de andre for å høre om de trenger å være med på innkjøpene.

Les også: Innkjøpssamarbeid over fylkesgrensene

Det er også viktig at et innkjøpsselskap kan ta ansvar for å følge opp avtaleporteføljene løpende. Det er like viktig bistand til kommunene som hjelp til selve gjennomføringen av innkjøpene. Vi har sett eksempler på at det har gått galt når man ikke følger med på rammeavtaler som løper (og utløper) – med de økonomiske konsekvenser det kan få for kommunene.

Svært egnet

Ved kommunale innkjøp er det viktig å bygge kompetanse lokalt. Her kan et innkjøpsselskap ha en viktig rolle. For eksempel driver Abakus AS kompetansebygging i de kommunene som eier selskapet, slik at eierkommunene får en gjensidig nytte av å sentralisere kunnskapen for deretter å dele på den. Det er også i tråd med ønskene til KS og KS Innkjøp.

Samfunnsbedriftene mener selskapsorganisering av innkjøpssamarbeid er svært egnet for å ivareta profesjonelle og gode innkjøp av alle slag, kompetansebygging i anskaffelsesmiljøene og ivaretakelse av lokale hensyn. Eierkommunene i slike innkjøpsselskaper må utøve god eierstyring og være tydelige i formuleringen av selskapsformål og krav/ønsker til selskapet. I så fall vil etablering av selskaper være mest hensiktsmessig for å oppnå alle formål bak anskaffelsesregelverket og sørge for profesjonelle innkjøp for kommuner og næringsliv. 

(Dette innlegget er tidligere publisert i Anbud365)