Fra Borg Havn Foto Erik Kirkman For Ii (2)
Illustrasjonsbilde fra Borg Havn (Foto: Erik Kirkman)
B-rundskriv 3/2021 – Iverksettingsrundskriv for HTA 2020 - 2022

Hovedtariffavtalen – meklingsløsningen er nå godkjent

Havn | Andre bransjer | Brann og redning

Meklingsløsningen for Hovedtariffavtalen er nå vedtatt av KS og alle arbeidstakerorganisasjonene i sammenslutningene LO Kommune og YS Kommune samt Akademikerne kommune.

Dermed kan man gjennomføre lønnsendringene for arbeidstakere som er medlem av nevnte organisasjoner og for arbeidstakere som ikke er organisert. Det ferske B-rundskriv 3/2021 redegjør for hvordan man går frem.

Unios medlemmer må avvente

Unio og Norsk Lektorlag avslo meklerens forslag og gikk til arbeidskamp. Unio-streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd 4. juni. Det er usikkert når resultatet for Unios medlemmer blir avgjort i Rikslønnsnemnden.

Derfor skal man foreløpig ikke endre lønnen til arbeidstakere som er medlem av arbeidstakerorganisasjoner i Unio.

Norsk Lektorlag avsluttet streiken 11. juni 2021. Lønnsendringene for Lektorlagets medlemmer iverksettes derfor først per denne datoen.

Rundskrivets omtale av situasjonen (særlig Del III i rundskrivet) for medlemmer av Norsk Lektorlag kun gjelder fram til 11.juni 2021. (Dette gjelder trolig ikke mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer.)

  • Rundskrivets del I omtaler de ulike økonomiske punktene i mellomoppgjøret.
  • Rundskrivets del II omtaler hvordan lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres.
  • Rundskrivets del III omtaler ansiennitetstillegg til arbeidstakere som er medlem av arbeidstakerorganisasjoner i Unio, samt medlemmer i Norsk Lektorlag.

På KS’ hjemmesider finner du B-rundskriv 3/2021 – Iverksettingsrundskriv