beach-blur-car-colors-386000.jpg
Illustrasjonsfoto: Nubia Navarro
Koronakrisen:

Hva skjer med årets ferie?

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Det er uvisst hvor lenge koronakrisen vil vare, og hvor intense myndighetenes restriksjoner blir. Dette utløser ulike spørsmål omkring avvikling av årets ferie. 

Det klare utgangspunktet er likevel at årets ferie avvikles som normalt uhindret av koronakrisen.

Feriefritidens lengde

Ferielovens formål er å sikre arbeidstakere feriefritid til hvile og rekreasjon.

Den lovbestemte ferietiden er 25 virkedager i året, jf. ferieloven § 5. Siden ferieloven definerer lørdag som en virkedag, vil det si at den lovfastsatte årlige ferietiden er 4 uker og 1 dag. I tillegg er det avtalefestet ferie som fremgår av Hovedtariffavtalen punkt 7.4.1, Bedriftsavtalen, Energiavtale I og II punkt 7.3.1, jf. ferieloven § 5 (1). Arbeidstakere over 60 år har i tillegg en ekstra ferieuke utover dette, jf. ferieloven § 5 (2).

Hovedferieperioden

Arbeidstaker kan kreve at 3 ferieuker (18 dager) skal avvikles sammenhengende i hovedferieperioden mellom 1. juni – 30. september. Arbeidstaker kan kreve at restferien på 7 virkedager (lørdag inkludert) gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 (1) og (2)

Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jf. ferieloven § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. De sentrale partene oppfordrer partene lokalt til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påsken, jul- og nyttårshelgen, jf. Hovedtariffavtalen punkt 7.4.5, Bedriftsavtalen og Energiavtale I og II punkt 7.3.5.

Fastsetting av tiden for ferie

For den lovfastsatte ferietiden gjelder at arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgte i god tid før ferien, jf. ferieloven § 6 (1).

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen, og arbeidstaker skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøftinger med de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinære ferien.

Dersom partene ikke klarer å bli enige om fastsetting av tiden for ferien, tilligger det arbeidsgivers styringsrett å ensidig fastsette ferien. Arbeidstaker kan i så tilfelle kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

For den avtalefestede ferien gjelder at arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsettelse av den ferien tidligst mulig og senest to måneder før avvikling, med mindre særlige grunner er til hinder for det, jf. Hovedtariffavtalen 7.3.3, Bedriftsavtalen 7.3.4, Energiavtale I og II punkt. 7.3.3.

Både for lovfestet og avtalefestet ferie legges det altså opp til enighet om feriefastsettingen, men at arbeidsgiver bestemmer dersom enighet ikke nås. For begge gjelder også en to måneders varslingsfrist for arbeidsgivers ensidige fastsetting av ferien. Varslingsfristen på to måneder er en ordensforskrift, og gjelder så langt det er mulig. Ensidig feriefastsetting som varsles med kortere frist er derfor likevel gyldig. Vi oppfordrer våre medlemmer til å starte planlegging av årets ferie nå slik at det er mulig å varsle om ensidig feriefastsetting med to måneders varsel dersom det ikke oppnås enighet.

Samfunnskritisk virksomhet

Medlemsbedrifter som er definert som samfunnskritisk virksomhet må sikre tilstrekkelig beredskap gjennom koronakrisen; uavhengig av ferieavvikling. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet veileder i kontinuitetsplanlegging – opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær som vi viser til.

Arbeidsgivere kan, fortrinnsvis i samarbeid med arbeidstakerne, ta ut fleksibiliteten som ligger i å spre ferieavviklingen over hele hovedferieperioden mellom 1. juni og 30. september dersom det er nødvendig for å sikre beredskap under koronakrisen.

Endring av fastsatt ferie

Dersom virksomheten har behov for større beredskap enn først antatt, kan det være behov for å endre fastsatt feire. Dette er det anledning til hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger og dersom «avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder», jf. ferieloven § 6 (3).

Fastsatt ferie er i utgangspunktet bindende for partene.  Vilkårene for endring av fastsatt ferie er strenge, og arbeidsgiver har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt. Vi oppfordrer våre medlemsbedrifter til å strekke seg langt for å unngå endring av fastsatt ferie, og begrense det til tilfeller der det er nødvendig for å sikre samfunnskritisk beredskap

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte endring av ferien med arbeidstaker, som også har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som følger av en omlegging av ferien, og plikter å opplyse om disse utgiftene i drøftingen med arbeidsgiver.

Overføring av ferie til neste år

Ferielovens utgangspunkt er at årets ferie skal avvikles, og det er arbeidsgivers plikt å sørge for at ferien avvikles. Arbeidsgiver kan derfor pålegge arbeidstaker å avvikle ferien. Arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for brudd på plikten til å sikre ferieavvikling, jf ferieloven § 14.

Det kan imidlertid inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 lovfastsatte feriedager til det påfølgende ferieår, jf. ferieloven § 7 (3). Dette er virkedager, og inkluderer lørdag uavhengig av om arbeidstaker arbeider lørdag.

Det samme gjelder for den avtalefestede ferien, jf. Hovedtariffavtalen, Bedriftsavtalen og Energiavtale I og II punkt 7.3.6 . Dette er fire ukedager.

Det totale antallet feriedager som kan overføres er derfor 14 hverdager (lørdager ekskludert).

Dersom arbeidsgiver har behov for beredskap i «fellesferien» og arbeidstaker ikke ønsker å avvikle sommerferien i august/september, eller senere på året, kan partene altså bli enige om å overføre ferietid i stedet. Utstrakt bruk av overføring av ferie må vurderes samlet sett med tanke på det totale feriefraværet påfølgende år.

Ferieavvikling under permittering

Dersom vilkårene for permittering er oppfylt, oppfordrer vi bedriftene til å permittere fremfor å pålegge arbeidstakerne å ta ut ferie med begrunnelse i aktivitetsbortfallet.

Utgangspunktet er at ferieloven også gjelder under permittering, og permitterte skal derfor i utgangspunktet avvikle ferie som normalt. Arbeidsgiver kan pålegge ferieavvikling, endre tiden for fastsatt eller utsette ferien innenfor ferielovens rammer som normalt.

Dersom ferie avvikles under permittering, suspenderes både permitteringstiden og dagpenger, som erstattes av feriepenger opptjent forutgående ferieår. Permitteringsperioden blir da forlenget tilsvarende, uten at det påløper ny arbeidsgiverperiode. Arbeidstaker må varsle NAV om ferieuttaket.