seksuell trakassering Foto Philipp Wüthrich.jpg
Diskrimineringsnemda tilbyr fra 1. januar 2020 et kostnadsfritt lavterskeltilbud for å løse saker om seksuell trakassering. (Foto Philipp Wüthrich)

Seksuell trakassering – lettere å prøve saker

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Uønsket seksuell oppmerksomhet er seksuell trakassering. Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2020 skal gjøre det lettere å få prøvd slike saker.

Det er to år siden #MeToo oppsto som begrep. Mange saker skapte blest. Likevel viser det seg at svært få saker om seksuell trakassering er brakt inn for domstolene, og virkeligheten gjenspeiles dermed ikke.

Det er nå vedtatt en lovendring om:

  • å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven
  • å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Et lavterskeltilbud

Lovendringene legger til rette for å få prøvd saken sin for Diskrimineringsnemda som et alternativ til domstolsbehandling. Dette er et lett tilgjengelig lavterskeltilbud som skal løse saker om seksuell trakassering på et lavest mulig nivå.

Hensikten er å gi personer som utsettes for seksuell trakassering et kostnadsfritt alternativ til domstolsbehandling, og et reelt retts- og diskrimineringsvern.

Arbeidsgiver skal forebygge

Alle arbeidsgivere har etter gjeldende rett plikt til å forebygge trakassering, også den seksuelle. Denne plikten videreføres i den nye loven. Departementet mener likevel at det er behov for å fremheve arbeidsgivers plikt til å forebygge seksuell trakassering og har tydeliggjort dette ytterligere i loven.

Som en hjelp for alle på arbeidsplassen har arbeidstilsynet i samarbeid med likestillings- og diskrimineringsombudet utarbeidet en elektronisk veileder, samtaleverktøyet «Sette strek», med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.