Pensjon Foto Erik Kirkman For Nett Vendt
Illustrasjonsbilde fra Borg Havn. (Foto: Eirik Kirkman)
Pensjon på alt inntektsgivende arbeid

Med «pensjon fra første krone» skal arbeid lønne seg

Den 14. desember behandler Stortinget et forslag som kan øke tjenestepensjonen for mange arbeidstakere i privat sektor, og derfor påvirke pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere.

- Slik vi i Samfunnsbedriftene ser det, er det smålig av andre arbeidsgiverorganisasjoner å være imot pensjon fra første krone, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

- Det er de lavtlønte det er snakk om, så for den enkelte bedrift er det kun snakk om noen ekstra 1000-lapper i måneden, såpass bør de klare.

Spørsmålet om «pensjon fra første krone» har skapt politisk engasjement og arbeidslivets parter har diskutert dette over en tid. Blant Samfunnsbedriftenes medlemmer har vi alltid ført prinsippet om pensjon fra dag én. Da starter arbeidsgiveren din å spare pensjon for deg med en gang du ansettes.

Slik er det ikke nødvendigvis i privat sektor, der du faktisk må ha jobbet i en viss periode før bedriften starter å spare pensjon for deg.

- Denne urettferdigheten rammer lavtlønte, studenter, kvinner og unge folk. De bør ha like muligheter til pensjon som ansatte i våre bedrifter, sier Brevik.

Et flertall for endring

Forslaget som antagelig vil få flertall i Stortinget denne uken inneholder flere viktige punkter:

  • Å fjerne kravet om at lønnsinntekt må overstige 1 G før man begynner opptjening til pensjon.

  • Å sette minste sparesats til 2 prosent fra første krone, som er minstesatsen som i dag gjelder fra 1 G. Alle lønnsnivåer får dermed økt minstekrav til pensjonsopptjening sammenlignet med gjeldende regler.

  • Å fjerne krav til alder og stillingsbrøk i private tjenestepensjonsordninger. Disse erstattes med en regel om at ansatte skal meldes inn i ordningen når lønnsinntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn til skattemyndighetene via a-ordningen.

Den politiske debatten

Flertallet på Stortinget skriver følgende: «Pensjonssystemet i Norge må baseres på at arbeid skal lønne seg, og at det – så langt det er praktisk mulig – tjenes opp pensjon på alt inntektsgivende arbeid uavhengig av arbeidets omfang og arbeidstakeres alder. Pensjon fra første krone kommer særlig unge, studenter, kvinner og andre arbeidstakere med små stillinger i arbeidsmarkedet til gode.»

Hvis flertallet på Stortinget får det som de vil, kan det se ut som om endringen trer i kraft allerede til sommeren.

De tidligere regjerings-kameratene er derimot avventende. Høyre, Frp, Venstre og Krf fremmer følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen vurdere midlertidige økonomiske tiltak i forbindelse med innføring av pensjon fra første krone, for å kompensere arbeidsgiversiden for økte kostnader til pensjonsopptjening for å hindre brems i arbeidsmarkedet, og eventuelt fremme forslag om dette før lovreglene trer i kraft.»

Disse medlemmer viser til at innføring av pensjon fra første krone vil ha betydelige økonomiske konsekvenser for arbeidsgiversiden.