brannmann-gaar-inn-i-bil f nett.png
Foto: Asker og Bærum Brannvesen
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste

Ny brannavtale: Tvisten er avgjort

Brann og redning

- Vi er fornøyd med at brannavtalen er balansert og avklarer noen viktige prinsipper. Det sier direktør for KS Bedrift Arbeidsgiverservice, Frode Bård Nilssen, om avgjørelsen i sentral nemd den 30. oktober.

Den nye avtalen – som har virkning fra 01.07.2019 til 31.12.2020 – bidrar til en harmonisering mellom grupper i kommunal sektor. Den styrker også godtgjøringen for deltidspersonell på utrykning mellom kl. 21.00 og 06.00 samt godtgjøringssatsene for overordnet vakt.

Hele bestemmelsen om minimumstillegg for brann- og redningsledelse utgår. For brann- og redningsledere med stillingskode i Hovedtariffavtalen (HTA) kapittel 4 betyr endringen at det er sikringsbestemmelsen for ledere i HTA kapittel 4 (se HTA kapittel 4, 4.0 nr. 5) som skal følges.

Vaktlengder forblir uendret

Kravet om å endre vaktlengder førte ikke frem. Endringen ville ha åpnet for vakter på hele 63 timer uten hvile. Så lange vakter ville etter nemdas syn kunne svekke kvaliteten på beredskapen.

Det ble påpekt at en alvorlig hendelse tidlig i forløpet av en såpass lang vakt ville kunne svekke mannskapets evne til å gjennomføre resten av vakten uten hvile. Dette kunne gjøre arbeidsgiver nødt å tilkalle et annet mannskap, med økt overtidsbruk som følge.

Nemda mente også at vakter på 63 timer ville vanskeliggjøre ledelse, og dessuten kunne svekke både samarbeidet mellom kolleger og tjenestekontinuiteten. Det ble vist til at dette særlig gjelder ferdigheter og kunnskap som må øves hyppig.

Hjemmevaktordningene

I forrige SFS 2404 punkt 4.1 sto det at hjemmevakt ikke regnes med i arbeidstiden. Men i 2015 kom EU-domstolen til at hjemmevakt for en brannmann med åtte minutters responstid måtte regnes som arbeidstid.

Som følge av EØS-avtalen gjelder denne dommen også i Norge. Følgelig vil hjemmevakt for brann- og redningstjenesten i mange tilfeller regnes som arbeidstid. Partene har vært opptatt av å finne en løsning som gjør at hjemmevaktsordningene kan opprettholdes.

EU-domstolen kom til at selv om en hjemmevakt regnes som arbeidstid, er det ikke krav om at betalingen er 1:1. Partene har derfor avtalt at betalingen for hjemmevakt (1:5) vil være den samme, uavhengig av om hjemmevakten anses som arbeidstid eller ikke.

B-rundskriv er under utarbeidelse og vil bli sendt ut senere.

Lenker

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste (01.07.2019 til 31.12.2020)

Kjennelsen fra sentral nemd av 30. oktober 2019