IA-avtale - krediter Javier Allegue Barros.jpg
Nøkkelen til et inkluderende arbeidsliv ligger i et godt partssamarbeid. (Foto: Javier Allegue Barros)
Inkluderende arbeidsliv:

Ny IA-avtale gjelder hele arbeidslivet

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ved å la IA-avtalen gjelde hele arbeidslivet har man tydeliggjort at det er arbeidsplassen som er IA-arbeidets hovedarena. Det er ledelse og tillitsvalgte på arbeidsplassen som sammen skal gjøre jobben.

Vi har tidligere beskrevet innholdet i ny IA-avtale. KS Bedrift får likevel mange henvendelser fra medlemmer som etterlyser de nye virkemidlene. Dette arbeidet er ikke ferdig. Første halvår av 2019 vil bli brukt til å få slike på plass.

Det som er klart er:

Arbeidslivssentrene blir nå tilgjengelig for alle som er i gang med forebyggende arbeidsmiljøarbeid. De beholdes slik de er i dag. Fokuset skal rettes mot avtalens to innsatsområder: forebyggende arbeidsmiljø og oppfølging av de med hyppig og langvarig sykefravær. Arbeidslivssentrene og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide. Her finner du ditt arbeidslivssenter.

NAVs og arbeidslivssentrenes bistand og kompetanse vil være et sentralt virkemiddel for virksomhetenes IA-arbeidet. Det skal være en dokumentert dialog mellom partene i virksomheten, det vil si både ledelse, tillitsvalgte og verneombud, før Arbeidslivssenteret yter bistand.

Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding oppfordres til å fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere å innføre dette. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Dagens regler om egenmelding i folketrygdlovens 8-24 gir arbeidsgiver rett til å kreve legeerklæring etter tre dager med egenmelding. Arbeidsgiver kan imidlertid bestemme at egenmelding kan benyttes for en lengre periode innenfor arbeidsgiverperioden, det vil si inntil 16 dager. Grunnlaget for dette er IA-avtalen.

Det ligger i dag ikke et krav i loven om avtale for å ha utvidede egenmeldingsordninger. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre dette så lenge det er innenfor arbeidsgiverperioden. Partene i IA-avtalen foreslår at denne muligheten presiseres i folketrygdloven og at en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte skal lovfestes.

Dette jobbes det videre med:

  • Det skal utvikles en samlet nettbasert portal med informasjon, anbefalinger og veivisingsmateriell for virksomhetene. Portalen skal være brukerorientert og interaktiv, slik at partene på arbeidsplassen i fellesskap kan kartlegge egen virksomhet og måle egne aktiviteter og resultater opp mot andre virksomheter det er naturlig å sammenligne seg med.
  • Det skal etableres egne bransjeprogrammer for bransjer med særlig stort potensiale for reduksjon i sykefravær og frafall på grunn av sykdom.
  • Forsøk med kompetansetiltak så tidlig som mulig for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Økt satsing på opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Et nytt tilskudd om eksperthjelp skal sikre at bedriftene får kvalifisert bistand til å komme videre i vanskelige situasjoner.

Som tidligere nevnt vil ikke regjeringen foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, med mindre partene blir enige om noe annet. Det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.