person-holding-covid-sign-3951600.jpg
Foto: Cottonbro
Bedriftene må vurdere pensjonskostnad:

Permitterte arbeidstakere kan miste AFP

Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arbeidstakere med offentlig tjenestepensjon kan bli meldt ut av ordningen 30 dager etter at en permittering er iverksatt. – Det kan bety sterkt reduserte ytelser, og bedriftene må vurdere hvordan de vil håndtere dette, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.

For kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som har offentlig tjenestepensjon, er ordningen at permitterte arbeidstakere skal meldes ut av pensjonsordningen 30 dager etter at permitteringen er iverksatt.

– Det åpnes for at den permitterte kan videreføre medlemskapet under permittering ved å betale innskuddet selv, sier Barbro Noss.

Hun viser til informasjon fra KLP om hvordan ordningen skal forstås, og ønsker å klargjøre Samfunnsbedriftenes vurdering av hvordan situasjonen kan håndteres.

– Det vil være svært krevende om arbeidstakerne selv skal måtte betale pensjonsinnskuddet for å opprettholde medlemskapet i pensjonsordningen. Permitterte har gjerne fått inntekten redusert til 62,4 % av lønnen (inntil 6G).

Kan miste ytelser

– Dersom arbeidstakerne ikke har mulighet til å bære disse kostnadene selv, kan de blant annet miste rett til den delen av avtalefestet pensjon (AFP) som er beregnet som tjenestepensjon. De vil fortsatt ha rett til folketrygdbasert AFP, men totalt kan det innebære sterkt reduserte ytelser, sier Noss. 

KS har oppfordret kommunene til å unngå permitteringer. Hvis kommunene likevel må permittere, anbefaler KS at de ikke melder permitterte arbeidstakere ut av pensjonsordningen. De mener at arbeidsgiver skal bære kostnadene ved dette.

KS anbefaling er at

«arbeidsgiver sørger for at en permittering ikke får konsekvenser for ansattes pensjonsrettigheter etter SGS 2020. Dette kan gjøres ved at arbeidsgiver unnlater å melde den ansatte ut av tjenestepensjonsordningen og gir pensjonsleverandøren melding om dette. Pensjonsleverandøren vil da betrakte permittering som en permisjon uten lønn etter SGS 2020 og at arbeidsgiver betaler premie for fortsatt medlemskap. Dette er en ordning som kan fortsette så lenge vedkommende er permittert men ikke ut over 2 år».

Samfunnsbedriftenes vurderinger

– Samfunnsbedriftene har stor forståelse for at det kan være krevende for arbeidsgivere å bære kostnadene for at arbeidstakerne kan stå i pensjonsordningen under permittering. Årsaken til permitteringene er jo som regel at inntektsstrømmen har blitt redusert eller borte, sier Noss. 

– Vi har forsøkt å finne en løsning der bedriftene skulle slippe dette dilemmaet, dessverre uten å ha nådd fram med våre forsøk på å unngå at kostnadene skal bæres av bedrifter som i en krevende økonomisk situasjon har måttet permittere sine arbeidstakere.

Dette innebærer at den enkelte bedrift selv må vurdere mulighetene for å bære kostnadene ved pensjonsordningen.

– Særlig vil vi oppfordre til at det vurderes om bedriften har mulighet til å bære kostnadene for arbeidstakere som ellers kan miste retten til tjenestepensjonsbasert AFP. Samtidig må man vurdere om eierkommunene kan bidra til en løsning, slik at ikke kostnadene veltes over på arbeidstakerne, sier Noss.

Dersom det ikke anses forsvarlig å bære kostnadene ved å la arbeidstakerne stå i pensjonsordningen, må man følge gjeldende regler. Da skal permitterte meldes ut av pensjonsordningen etter 30 dager.

I praksis er det etterskudds kvartalsvis rapportering og innbetaling av pensjonsinnskudd for de som har offentlig tjenestepensjon i KLP. Neste rapportering er 1. juli, og faktura sendes på samme tid. Det er altså ikke behov for at arbeidsgivere foretar seg noe særskilt for å varsle utmelding av permitterte arbeidstakere før 1. juli, men da vil dette gjøres med tilbakevirkende kraft.

– Det innebærer likevel ikke at arbeidsgivere kan utsette vurderingen, men at utmelding evt. kan revurderes dersom den økonomiske situasjonen 1. juli tilsier dette, sier Barbro Noss.