Penger.jpg
Foto: Istock
Koronakrisen:

Permitterte i kultursektoren får dagpenger

Andre bransjer

Permitterte arbeidstakere ved kulturinstitusjoner som blir påvirket av koronakrisen er sikret dagpenger. Det er klart etter at Nav lokalt først sådde tvil om dette.

Tiltakene i forbindelse med koronakrisen har gjort at mange museer og kulturinstitusjoner har mistet både billettinntekter og andre publikumsinntekter. Flere har derfor sett seg nødt til å permittere ansatte.

Da disse institusjonene kontaktet Nav lokalt for en avklaring om dagpenger for permitterte, fikk imidlertid flere av dem tommelen ned. Nav mente at koronakrisen ikke kunne regnes som en «uforutsett hendelse», og viste til § 6-2 i Forskrift om dagpenger, der det blant annet står følgende:

6-2. (permittering i visse virksomheter)

Dagpenger ytes ikke ved permittering i statlig, fylkeskommunal eller kommunal virksomhet. Det ytes heller ikke dagpenger ved permittering i kulturinstitusjoner, organisert som aksjeselskap, stiftelse o.l., dersom disse i vesentlig grad får støtte til driften fra det offentlige.

Begrensningene i første ledd gjelder ikke ved permitteringer som skyldes brann, ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutseelige hendinger. Begrensningene i første ledd kommer heller ikke til anvendelse ved permitteringer i statlig, fylkeskommunal eller kommunal næringsvirksomhet, når virksomheten er etablert/organisert som selvstendig enhet, og drives etter samme prinsipper som privat næringsvirksomhet.

Tvisten har altså stått om hvorvidt konsekvenser av koronapandemien kvalifiserer til «andre uforutseelige hendinger». Nav lokalt har flere steder sagt at koronasituasjonen ikke er en slik hending.

– Det er riktig at mange museer og kulturinstitusjoner gjerne har over 50 prosent offentlig støtte, men resten av inntekts- og driftsgrunnlaget deres er billettinntekter og andre inntekter fra publikumsbesøk. Dette gjelder for eksempel salg i kafeteria og museumsbutikker, og ulike inntekter fra arrangementer, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift).

– Disse inntektene forsvant nærmest over natten, så det bør ikke være overraskende at enkelte av institusjonene derfor også ser behov for å permittere ansatte som følge av skvisen de har kommet i, sier han.

Brevik forteller at Samfunnsbedriftene derfor tok kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nav for å få oppklart saken. I dag kom det svar fra Nav sentralt hvor de kommer med en klargjørende tolkning:

«Her er det vanskelig å gi et generelt svar da situasjonen vil kunne variere fra institusjon til institusjon. Det er likevel nærliggende å tenke at mange kulturinstitusjoner nå vil kunne være rammet en slik uforutseelig hending som forskriften beskriver. Dersom permittering anses som nødvendig bør dette varsles på vanlig måte og de ansatte bør registrere seg som arbeidssøkere og søke om dagpenger.»

– Dette tolker vi som at inntektsbortfallet for museer og andre kulturinstitusjoner kan regnes som en uforutsett virkning av koronakrisen. Det betyr at permitterte ansatte også vil ha krav på dagpenger, sier Brevik.

– Vi understreker at permittering selvsagt må ha saklig grunnlag, og at man må vurdere hver enkelt virksomhets situasjon og virkningen av koronapandemien konkret før man kan si at virksomheten har et slikt saklig permitteringsgrunnlag.

– Dersom virksomhetene, etter å ha foretatt en slik vurdering, ser at det blir aktuelt med permittering, bør vurderingen dokumenteres. Det forutsettes at virksomhetene følger saksbehandlingsregler som gjelder ved permittering, og at de benytter seg av 14 dagers varslingsfrist, sier Brevik.

Han oppfordrer aktuelle institusjoner til å ta kontakt med Samfunnsbedriftene på arbeidsgiver@ksbedrift.no om det er behov for ytterligere veiledning.