OU-midler - foto Ansley Ventura.jpg (2)
OU-ordningen tilbyr lett tilgjengelige penger til opplæring av ledere. (Foto: Ansley Ventura)
OU-ordningen

Søk om midler til lederopplæring

OU-midlene er øremerket opplæring av arbeidsgivere og tillitsvalgte slik at begge parter er bevisst sine roller og godt skolert for samhandling. Alle medlemmer av KS Bedrift og Norske Havner kan søke i ordningen.

Arbeidstakerorganisasjonene bruker sin andel av midlene til å skolere tillitsvalgte. Mange bedrifter gjør det samme for lederne, men det er rom for at flere bruker ordningen. Opplæringen må være "arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling", og det må søkes på forhånd.

Godt skolerte ledere som kjenner spillereglene og håndterer sitt arbeidsgiveransvar på en god måte er en viktig del av en veldrevet bedrift. Mange vil hevde at det er noe av grunnmuren for vårt arbeidsliv og den norske/nordiske modellen. Støtte fra OU-midlene gjør at opplæringstiltak ikke trenger gjøre store innhugg i bedriftens budsjett.

Hva kan dekkes?

  • Inntil ca. 80 prosent av utgiftene til kursholder/ foredragsholder(e)
  • Utgifter til eksterne aktører, for eksempel honorar, reise- og oppholdsutgifter – inntil kr 18.000 per kursholder per dag
  • Deltakeravgift på kurs som oppfyller kriteriet om «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling» når målgruppen er ledere
  • Ved lederopplæring med eksamen (studiepoeng) - inntil kr. 10.000,- per deltager per semester

OU-midlene er regulert i særavtale SGS 1020 og omfatter arbeidstakere som omfattes av Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen. Energibedriftene i KS Bedrift har en egen og tilsvarende OU-ordning.

Det er egne partssammensatte utvalg som overvåker ordningene.

Retningslinjer for å søke

Medlemmer av KS Bedrift (for energimedlemmer gjelder egen ordning) eller Norske Havner:

Retningslinjer for OU-midler Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen

Slik søker du som energibedrift:

Retningslinjer for OU-midler Energiavtalene

Søknadsskjema

Søknadsskjema OU-midler - KS Bedrift forestår ledelsesutvikling

Søknadsskjema OU-midler - andre enn KS Bedrift forestår ledelsesutviklingen

Søknadsskjema OU-midler - Bedriftens egne ansatte holder kurs