Skjermbilde 2018-01-15 kl. 13.36.59.png
På høringen deltok administrerende direktør Øivind Brevik og direktør i KS Bedrift Avfall Svein Kamfjord

Avfallsmeldingen behandles nå av Stortinget

Avfall

Denne uken gikk startskuddet for behandling av stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi. KS Bedrift Avfalls budskap i høringsmøtet var at materialgjenvinningen kan økes gjennom ulike tiltak. 

Interessen for høringen var stor. Over 45 organisasjoner hadde i forkant meldt inn at de ønsket å presentere sine hovedpunkter. KS Bedrift Avfalls sine innspill er først og fremst konsentrert rundt økt materialgjenvinning. Medlemmene våre besitter viktig kompetanse og erfaring for å bedre materialgjenvinningen.

KS Bedrift Avfall sine hovedpunkter

For å lykkes med en sirkulær økonomi må Norge satse på nasjonal verdiskaping gjennom mer effektiv utnyttelse av lokale avfallsressurser, mener KS Bedrift Avfall. Målet om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035 vil kreve:

  • store investeringer i sorteringsanlegg og -teknologi
  • utvikling av kvalitetskriterier
  • velfungerende markeder for utsortert materiale
  • ny vurdering av avfallsstrømmer og organisering av ansvar.

Behov for investeringsstøtte

Uten nye investeringer i ny teknologi blir det vanskelig å utnytte avfallsressursene enda mer effektivt og i tråd med sirkulærøkonomisk tenkning. Det haster å få på plass ordninger for finansieringsstøtte i Norge.

Tilsvarende finnes allerede i EUs strukturfond, men kun for EU-landene. KS Bedrift Avfall mener det er en selvfølge at offentlige og private likestilles i tilgang på midler til bygging av anlegg. I dag er det bare private som får støttemidler gjennom for eksempel Innovasjon Norge.

Kvalitetskrav kan stimulere etterspørselen

KS Bedrift Avfall mener det blir avgjørende å skape felles kvalitetskriterier for å stimulere etterspørselen etter utsorterte materialer. Dette vil gi flere grønne arbeidsplasser og mer verdiskaping nasjonalt.

- Ensidig fokus på økt materialgjenvinning av husholdningsavfall uten å sikre kvaliteten og stimulere etterspørselen, kan bli samfunnsøkonomisk dyrt. Mye av regningen kan havne hos innbyggerne, sier Øivind Brevik, administrerende direktør i KS Bedrift.

KS Bedrift Avfall mener derfor at regjeringen må vurdere å innføre omsetningskrav for gjenvunnet materiale.

Likt avfall bør behandles likt

Forurensningsloven fra 2004 splittet ansvaret for husholdning og liknende avfall, eller det vi kan kalle avfall fra tjenesteytende næringer. Endringen er ennå ikke evaluert, selv om vi står overfor enda mer ambisiøse miljømål nå enn for 14 år siden.

KS Bedrift Avfall mener derfor det er nødvendig å se nærmere på dagens ansvarsorganisering. Det er lite effektivt at bananskall som kastes på jobb, hjemme og på treningen håndteres på tre forskjellige måter. Dagens fragmenterte ansvar undergraver en effektiv avfallshåndtering og gjør at det blir vanskeligere å nå de nasjonale miljø- og klimamålene som ligger foran oss.

- Et mer samlet ansvar for håndteringen av husholdningsavfall og lignende avfall fra mindre næringsaktører, vil sikre mer effektive avfallsstrømmer. Og dette er en forutsetning for bedre måloppnåelse innen klima og miljø, mener Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall.

Dette vil ikke nødvendigvis innebære at kommunene selv skal utføre håndteringen. Slik ansvaret for husholdningsavfall er organisert i dag, kan kommunene velge å utføre tjenesten i egenregi, tildeling av enerett eller gjennom anbud. KS Bedrift Avfall mener at denne valgfriheten fortsatt må bestå.