Renovasjonsbil_ny.jpg
Renovasjonsbil som går på biogass (Foto: VESAR)

Biodrivstoff er broen mellom fossil og elektrisitet

Avfall

Det holder ikke å oppfordre til økt produksjon av biodrivstoff, dersom dette blir dyrere for brukerne. Det må sterkere lut til for å gjøre biodrivstoff til det foretrukne valget.

KS Bedrift mener at inkonsekvente rammebetingelser og tvetydige signaler fra politikere skaper usikkerhet både for produsenter og brukere. Få tør å satse på produksjon av biodrivstoff nasjonalt, fordi rammebetingelsene ikke er tilstrekkelig for å skape et marked. Samtidig kreves det stadig skjerpede innblandingskrav.

Fremtidens teknologi vil gi oss nye muligheter på sikt
For å innfri kravet om bærekraftig produksjon av biodrivstoff, har EU innført kriterier. Markedsaktørene sier at det er vanskelig å oppfylle disse, og har reagert ved å selge biodrivstoff til land som ikke har de samme kravene. Dette har ført til mangel på råstoff her til lands, og resultatet er at biodrivstoff har blitt dyrere enn fossilt drivstoff. Det er ikke nok produksjon av biodrivstoff nasjonalt til å innfri det norske kravet om 20 prosent innblanding innen 2020. Derfor må det importeres råstoff fra andre land.

KS Bedrift mener at det offentlige i større grad må legge til rette for bærekraftig nasjonal eller nordisk produksjon av biodrivstoff, og samtidig innføre virkemidler som bidrar til å skape nye markeder. Infrastrukturen står her sentralt. Flere må tørre å satse, stille krav og å være modige – gradvis vil dette gi oss nye muligheter som vi i dag ikke tror er mulig. 

Biodrivstoff er en viktig del av løsningen
Målet om et lavutslippssamfunn innen 2050, må nødvendigvis også innebære noen mer kortsiktige mål og virkemidler. Vi kan ikke hoppe bukk over lett tilgjengelige løsninger som kan bidra til utslippskutt i nær fremtid. Biogass er en slik lavt hengende frukt som enkelt kan utnyttes på veien til et velfungerende marked for bærekraftig drivstoff. Mange av KS Bedrifts medlemmer produserer i dag biogass og flere vurderer også å utvide. Avfall og slam er viktige ressurser som i større grad kan utnyttes for å øke dagens produksjon.

Store konsekvenser av luftforurensning
Veitrafikk er den klart største kilden til luftforurensning. Personbilen står for 80 prosent av kjøretøyene vi benytter oss av daglig.  Andelen som bruker kollektivtransport er lav i Norge, sammenlignet med andre europeiske land (SSB). Bruken av personbil i Norge har blitt mer enn femdoblet siden 1965. Det blir essensielt å utvide kollektivtilbudet for å få flere til å velge dette, samtidig må flere kjøretøy benytte biodrivstoff og elektrisitet for at utslippene skal reduseres i tråd med politiske målsettinger. Tyngre kjøretøy, marine fartøy og luftfart må også inkluderes.

Mange av KS Bedrifts medlemmer bruker miljøkriterier i sine anbud for å oppnå lokalpolitiske målsettinger innen miljø og klima.  Resultatet er at flere renovasjonsbiler benytter biogass eller elektrisitet. Lokalt oppståtte avfallsressurser benyttes inn som drivstoff for både renovasjonsbiler og busser flere steder. Til glede for både miljøet og innbyggerne.


Les mer om biodrivstoff på Miljødirektoratets nettsider.