bio.jpg

Biodrivstoff og palmeolje

Avfall

Den siste tiden har det blåst kraftig rundt bruk av palmeoljeprodukter (PFAD) i produksjon av biodrivstoff. KS Bedrift mener det er uheldig at det skapes en oppfatning av biodrivstoff som en versting.

 

For å nå målet om et årlig omsetningskrav på 5,5 prosent, må flere gå over til å bruke biodrivstoff fremfor fossilt drivstoff. Mest fordelaktig for miljøet, er at biodrivstoff baseres på avfallsressurser. Dette er også i tråd med EUs nye forslag om kretsløpsøkonomi.


Avfallsbasert biodrivstoff er unntatt ett av bærekraftskriteriene
Biodrivstoff som selges i det norske markedet, må oppfylle to bærekraftskriterier. For det først må biodrivstoff vise at de totale klimagassutslippene er redusert med minst 35 prosent (økes til 50 prosent fra 1. januar 2018). For det andre er det et arealkrav som skal sikre at innsatsfaktorene i biodrivstoffet ikke er dyrket på områder som har høy biodiversitet eller et høyt karboninnhold.

Det må altså kunne dokumenteres at man for eksempel ikke har hugget regnskog eller drenert myrområder for å skaffe areal til råstoffproduksjonen. Biodrivstoff basert på avfall er unntatt arealkravet, men må uansett oppfylle klimagasskravet.


Biprodukt eller avfall?
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) er et restprodukt som oppstår ved produksjon av palmeolje og utgjør cirka 5 prosent av produksjonen.

Det er på sin plass å diskutere om det er korrekt av Miljødirektoratet å klassifisere PFAD som avfall, når det i virkeligheten er et biprodukt med stor markedsverdi. Miljødirektoratet legger til grunn at PFAD oppstår utilsiktet i prosessen, slik at det har en lavere økonomisk verdi enn hovedproduktet.

Det betyr at dersom PFAD hadde vært klassifisert som et biprodukt, ville det ikke vært mulig å benytte PFAD i produksjon av biodrivstoff med mindre den oppfyller begge bærekraftskriteriene.


Politisk avgjørelse om biodrivstoff skal være norskprodusert
Det vil være mindre krevende å forsikre seg om at produksjonen har foregått på en bærekraftig måte ved bruk av norske ressurser. Nasjonal produksjon kan legge til rette for nasjonal verdiskaping, og slikt sett sikre en mer ressurseffektiv utnyttelse av norske avfallsressurser. Dersom biodrivstoffbehovet skal dekkes med norskprodusert biodrivstoff, vil det kreve en rask oppbygging av en ny næring.

Det er flere aktører som har planer om å etablere avansert biodrivstoffproduksjon i Norge. Det er opp til politikerne å etablere virkemidler som fremmer økt produksjon og bruk av norsk biodrivstoff i tiden fremover.


Ny vurdering er fremskyndet
Miljødirektoratet varslet i januar 2016 at de ville foreta en ny vurdering av klassifiseringen i løpet av et par år. Klima- og miljødepartementet har nå bedt Miljødirektoratet om å framskynde denne vurderingen allerede til 15. april 2016. KS Bedrift ser frem til konklusjonene i en ny vurdering.