avfall_hav01.jpg
Nå deler Miljødirektoratet ut 70 millioner kroner til flere gode prosjekter som bidrar til mindre marin forsøpling (foto: IStock)
Søk om midler innen 7. februar 2020

Din bedrift kan søke om opprydding i forsøpling

Havn | Avfall

Tilskuddsordningen for opprydning av marin forsøpling videreføres. 70 millioner kroner skal nå fordeles. Minste søknadssum er kr. 300.000, og fristen er 7. februar 2020.

Marint avfall utgjør en stor risiko for dyre- og fugleliv og medfører hvert år betydelige kostnader for samfunnet.

Nå kan din bedrift søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og vassdrag.  KS Bedrift oppfordrer våre medlemmer til å søke tilskudd fra Miljødirektoratet. Minste søknadssum er kr. 300.000.

Les mer om hvordan din bedrift kan søke om tilskudd på Miljødirektoratets nettsider.

Produsentene må bidra med penger

En slik støtteordning har KS Bedrift jobbet for siden 2010, men vi mener ordningen må finansieres mer permanent, langsiktig og i tråd med prinsippet om at forurenser skal betale. Da må også produsenter ta ansvar for produkter som havner på avveie. Aktuelle produsentansvarsordninger må også inkludere kostnadene med opprydning av forsøpling.

En slik finansiering vil sikre midler på lang sikt, samtidig som det vil virke forebyggende. Det gir et tydelig incentiv til å tenke miljø og design i produktutviklingen, og det gir produsentene ansvar i hele produktets livssyklus.

Hva kan man søke støtte til?

For året 2020 deler Miljødirektoratet ut økonomisk støtte til opprydding i strandsonen, langs elver, vann og innsjøer - der dette hindrer tilsig av avfall til havet. 

  • Støtte til koordinering av ryddeaksjoner og transport og innlevering av marint avfall til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.
  • Prosjekter som har en forebyggende effekt kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops.
  • Det kan også søkes støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.

Hvem kan søke?

Interessen for å rydde marint avfall har økt de siste årene. Marin forsøpling er en av de store miljøutfordringene vi har, og omfanget ser ut til å øke.

  • Selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer
  • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret
  • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak

Andre støtteordninger for marint avfall

Støtte til ryddeaksjoner utført av frivillige administreres fortsatt av Hold Norge Rent. Dette er en refusjonsordning etablert for å stimulere til økt opprydding av marin forsøpling og finansieres av Miljødirektoratet. Ordningen skal sikre at aktører som bidrar til opprydding av marint avfall, ikke selv må dekke kostnadene til transport og innlevering av det innsamlede avfallet.