20140828_094903.jpg
Farlig avfall skal deklareres

Elektronisk deklarering: Fungerer det etter hensikten?

Avfall

For mer enn fire måneder siden det ble obligatorisk å benytte elektronisk deklarering for farlig avfall. Fungerer systemet som det skal? Miljødirektoratet ønsker innspill fra brukerne for å tilpasse systemet bedre til behovet.

Send din tilbakemelding til KS Bedrift innen 26. september.

Miljødirektoratet ønsker innspill

Første mai i år ble det obligatorisk å benytte det elektroniske deklarasjonssystemet for farlig avfall. Papirdeklarering er ikke lenger mulig. Overgangen kan tyde på at det kom brått på for mange, og fortsatt er behovet for informasjon og kunnskap stort blant ulike brukere.

KS Bedrift har allerede i perioden som er gått fått flere tilbakemeldinger fra medlemmene om både positive og negative sider ved ordningen.

Miljødirektoratet opplyser at de har mottatt en del tilbakemeldinger, men at disse spriker i behov. Dette tyder på at ulike brukergrupper har ulike behov og spørsmålet er da hvordan systemet kan ta hensyn til dette. De ønsker en «topp 10»-ønskeliste for endringer, og disse må begrunnes.

Mange ulike avfallsprodusenter
Miljødirektoratet opplyste i våres at kun et fåtall avfallsprodusenter hadde tatt i bruk det nye systemet. For å få flere over på elektronisk deklarasjon, stengte de muligheten for å deklarere manuelt. Dette har medført et rush av brukere som trenger bistand.

Mange kommunale mottak opplever stadig å måtte lære opp små og mellomstore næringsaktører, selv om det er avfallsprodusentens plikt til å deklarere. Dette kan for mange være ressurskrevende.

Generelle plikter for avfallsprodusentene

  • Virksomheter som produserer farlig avfall og/eller radioaktivt avfall har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Virksomheten skal deklarere avfallet.
  • Før transport skal det farlig avfallet deklareres. Deklarasjonen skal følge transporten.

Avfallsmottaket har på sin side plikt til å påse at avfall som mottas er deklarert og skal sørge for at deklarasjonen følger alle leveranser ved videre levering. For farlig avfall fra husholdninger oppgis det kommunale avfallsmottaket som avfallsprodusent. Den elektroniske deklareringen skal gjennomføres av det kommunale avfallsmottaket.

For mer informasjon, se Miljødirektoratets nettsider.