sirkulering01.jpg
Etterspørselen etter utsortert avfall må økes, men hvordan? (foto: IStock)
Kun 12 prosent av råvarene i Europa kommer fra avfall

Europa er ikke sirkulær - ennå

Avfall

Så langt har norske politikere gjort for lite for at Norge skal bli mer sirkulær. En fersk rapport fra EU viser at kun 12 prosent av råvarene er basert på avfallsressurser. KS Bedrift mener politikerne må gjøre mer for å stimulere etterspørselen etter utsorterte avfallsressurser.

Noen lyspunkter er det likevel. For det første er tallene fra 2016. For det andre viser målingene, som sammenstilles av Eurostat på vegne av EU-kommisjonen, at det har vært en vekst i grønne arbeidsplasser på seks prosent. Videre har investeringene i sirkulære løsninger har økt, sammenliknet med referanseåret 2012.

Norges miljøråd i Brussel, Hege Rooth Olbergsveen, har oppsummert status på den sirkulære økonomien i EU. Les hennes rapport her.

Utvikling av markeder er viktig

KS Bedrift mener at avfall ikke er en ressurs før noen ser nytten av den. Det er verken god avfallspolitikk eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å sortere for sorteringens skyld.

Derfor har vi i lenger tid satt temaet om marked for resirkulerte materialer på agendaen. Etter at også Norge vedtok ambisiøse mål for økt materialgjenvinning, mener vi at markedet for utsortert avfall må stimuleres. Dette er også hovedtema på vår årskonferanse på Fornebu 2.-3. april 2019. Se program

Miljødirektoratet har foreslått en ny forskrift som stiller krav om 70 prosent utsortering av plast og biologisk avfall. Forslaget vil bidra til syv prosent mer materialgjenvinning, ifølge direktoratet. Det er bra, men langt fra nok. Forskriften blir trolig sendt på høring i løpet av våren 2019.

Miljødirektoratet synes å ha gode planer og høye mål når de foreslår økt sortering av avfall som skal gjenvinnes. Det er imidlertid skjær i sjøen: De forutsetter et fungerende marked. Forutsetningen viser seg å ikke holde mål. Markedet for gjenvunnet avfall trenger hjelp fra politisk hold.

Det gir dessuten lite mening for innbyggerne å sortere avfallet dersom ikke ressursene utnyttes mer effektivt. Les mer om temaet i vår artikkel.

Mye arbeid gjenstår for at Europa skal bli mer sirkulær

Sirkulær økonomi er motsatsen til en lineær økonomi. Overgangen til et nytt økonomisk system handler i stor grad om at produkter og materialer skal holdes lengst mulig i omløp. Verdien maksimeres med lang brukstid, spesielt hos første bruker. Også ombruk, reparasjon, redesign og oppgradering er viktige prinsipper i en sirkulær økonomi. Dernest kan ressursene i produktet materialgjenvinnes når det ikke lenger er mulig å bruke dem i sin opprinnelige form. Til sist kan avfall, som ikke egner seg til materialgjenvinning, energiutnyttes til å produsere varme og energi. KS Bedrift mener at energiutnyttelse av avfall vil være en viktig del av overgangen til en sirkulær økonomi i lang tid fremover.

I tillegg må ombruk fremsnakkes mer, både sosialt og politisk, vi trenger bedre økonomiske virkemidler slik at forbrukere velger bort nykjøp og heller kjøper brukt. 

Statusrapporten fra EU-kommisjonen fremhever at de har klart å følge opp alle de 54 tiltakene i handlingsplanen for sirkulær økonomi. Rapporten understreker imidlertid at mye gjenstår om Europa skal bli mer sirkulær. Viktigheten av å utvikle et velfungerende marked for avfallsbaserte råvarer trekkes der frem som en suksessfaktor. Samtidig blir det viktig å fokusere på kvaliteten på resirkulerte råvarer. KS Bedrift mener dette vil bidra til å øke tillitten i markedet.

Iverksettelse av mer sirkulære tiltak vil kreve en felles innsats, endring av rammeverk, god planlegging og store investeringer.