ScanStockPhoto_image_1841176.jpg

Får avfallspolitikken ny kurs?

Avfall

KS Bedrift Avfall har store forventninger til Stortingets behandling av meldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Vi mener tiden er moden for konkrete virkemidler for å nå målene innen avfall og sirkulær økonomi.


Else-May Botten (Ap) i energi- og miljøkomitéen er saksordfører for den videre behandlingen av meldingen, hvor økt materialgjenvinning naturlig har blitt viet stor oppmerksomhet.  

KS Bedrift Avfall mener at de kommunale avfallsselskapene spiller en avgjørende rolle i den sirkulære økonomien, fordi de bidrar til nasjonal verdiskaping og gode løsninger lokalt. Dette er kjernen i vårt budskap til politikere på alle nivå.


Vi kan gjøre en forskjell for å øke materialgjenvinningen

Norge har nå mulighet til å gå foran og legge inn et ekstra gir for å nå de svært ambisiøse målene om mer materialgjenvinning. Avfallsbransjens viktigste bidrag inn i den sirkulære økonomien, er å sikre at avfallsressursene utnyttes mer effektivt.

De kommunale avfallsbedriftenes hovedoppgave er å håndtere husholdningsavfall. De besitter verdifull erfaring og kompetanse, og har i mange år bidratt til nye løsninger for et bedre miljø og mer gjenvinning. Nå trengs det enda flere effektive tiltak for å dra oss til et nytt nivå. 


Viktig å sikre kvalitet og etterspørsel

I tiden fremover blir det enda mer viktig å sikre at en større andel av avfallsressursene holder god kvalitet, for å kunne brukes i ny produksjon. Det blir en formidabel oppgave å gå fra dagens 36 prosent materialgjenvinning til 65 prosent i 2035 (mål fra EU som trolig vedtas tidlig i 2018). Derfor må politikerne allerede nå innføre effektive virkemidler.

For å skape en sirkulær økonomi og samtidig øke nasjonal verdiskaping, må vi øke materialgjenvinningen og sikre etterspørsel etter utsorterte materialer. Derfor er det behov for:

  • store investeringer i sorteringsanlegg og -teknologi,
  • utvikling av kvalitetskriterier og
  • velfungerende markeder for utsortert materiale/sekundære råvare
  • ny vurdering av avfallsstrømmer og organisering av ansvar 


Behov for investeringsstøtte

For å nå målet om økt materialgjenvinning, må det snarest etableres investeringsordninger for å sikre at det bygges topp moderne sorteringsanlegg i Norge. Uten nye investeringer i ny teknologi, blir det vanskelig å utnytte avfallsressursene enda mer effektivt og i tråd med sirkulærøkonomisk tenkning.


Kvalitetskrav kan stimulere etterspørselen

KS Bedrift Avfall mener det blir avgjørende å skape felles kvalitetskriterier for å stimulere etterspørselen etter utsorterte materialer. Dette vil gi flere grønne arbeidsplasser og mer verdiskaping nasjonalt. Et virkemiddel kan derfor være å innføre krav om at nye produkter produseres av gjenvunnet materiale, der det er mulig. I en overgangsfase kan et effektivt virkemiddel være å gi økonomisk kompensasjon til produsenter som velger dette, eller å gebyrlegge de som ikke gjør det.


Likt avfall bør behandles likt

KS Bedrift Avfall mener også at det er nødvendig å se nærmere på dagens organisering av avfallsstrømmer. Det er lite effektivt at bananskallet som kastes på jobb, hjemme og på treningen håndteres på tre forskjellige måter.

Behandlingen av melding til Stortinget nr. 45 om avfallspolitikken og sirkulær økonomi starter        15. januar 2018, og sluttføres i slutten av februar.