spesialavfall01.jpg
Ny metode kan bidra til at mer avfall klassifiseres som farlig (foto: IStock)
Høring om farlig avfall i forurensningsforskriften

Farlig avfall kan gi økte kostnader

Avfall

Miljødirektoratet foreslår nå å endre avfallsforskriften slik at mer avfall trolig må klassifiseres som farlig. For kommunale avfallsbedrifter kan dette gi økte kostnader med håndteringen av slikt avfall.

Nå tas endringene fra 2017 inn i avfallsforskriften kapittel 11. Sist forskriften ble endret, i 2015, var det ikke enighet internt i EU om hvordan avfall skulle klassifiseres som miljøfarlig. Enighet ble det først ved enda en ny forordning i 2017.

I mellomtiden baserte Norge seg på allerede definerte grenseverdier for miljøfarlig avfall fra tidligere kjemikalieregelverk. Dermed ble hovedprinsippene for klassifisering av farlig avfall ivaretatt. Løsningen den gang ble å henvise til forordningen fra 2015 i vedlegg 2 til avfallsforskriften kapittel 11.

Grenseverdiene skal nå summeres

Miljødirektoratet mener i ettertid at regelverket framstår som uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig for brukerne. De foreslår nå å endre vedlegg 2 slik at forordningene fra 2014 og 2017 tas inn i selve forskriften, og sender forslaget på høring. Ifølge Miljødirektoratet vil endringen være mest for informasjon, siden reglene allerede gjelder.

Til forskjell fra tidligere, skal nå konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer summeres. Det vil ifølge Miljødirektoratet innebære at grenseverdiene antagelig oftere vil overskrides. Konsekvenser kan bli at mer avfall blir definert som farlig, noe som kan gi økte håndteringskostnader for avfallsbesittere i næringsliv og kommuner.

Fylkesmannen får mer ansvar

Andre endringer er at det vil innføres en permanent delegering til fylkesmannen, slik at de behandler søknader om kverning av impregnert trevirke og forbrenning av utvalgte fraksjoner farlig avfall.

I praksis vil ikke dette øke arbeidsbyrden for fylkesmannen fordi oppgaven har vært delegert i lengre tid, mener Miljødirektoratet. De mener det derimot vil gi kortere saksbehandlingstid fordi søknaden ikke først må innom dem.

Alt i alt mener Miljødirektoratet at endringene vil ha små samfunnsøkonomiske konsekvenser. Høringsfristen er satt til 5. november 2019. KS Bedrift anbefaler at de av våre avfallsmedlemmer som har mulighet gir innspill.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider.