Smoke 258786 1920
Stortinget vraket regjeringens forslag til forbrenningsavgift, og ber om at det i stedet innføres en avgift tidligere i verdikjeden. Foto: JuergenPM/Pixabay

Fikk fjernet forbrenningsavgiften

Avfall

– Vi er veldig fornøyde med at Stortinget har vraket forbrenningsavgiften, og heller går inn for en avgift på produsentene som faktisk forurenser, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.

Regjeringens «Klimaplan 2021-2030» ble vedtatt i Stortinget før helga. Der går det frem at et flertall av de folkevalgte har vraket regjeringens forslag om en avgift på forbrenning av avfall.

– Dette forslaget ble først introdusert med forslag til statsbudsjett for 2021 og fulgte ikke prinsippet om at forurenser skal betale. Det er produsentene som bestemmer om et produkt kan materialgjenvinnes eller ombrukes – eller om det må gå til forbrenning. Derfor må en avgift legges på produsentene, slik at disse får et insentiv til å lage mer miljøvennlige produkter. Problemet var at regjeringen i stedet foreslo en avgift på de kommunale avfallsselskapene. Det ville ikke hindret produsentene i å lage dårlige produkter, sier Kamfjord.

Vil flytte avgiften

I det endelige vedtaket om klimaplanen som ble gjort i Stortinget, har opposisjonen sørget for at regjeringen må finne en ny løsning. Der står det nemlig at «Stortinget ber regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge.»

– Dette er en klar seier for avfallsselskapene, og vitner om at Stortinget har forstått sammenhengen mellom produsentansvar, design og sammensetning av produkter. 80 prosent av miljøbelastningen til et produkt avgjøres i designfasen. Hvis det legges en materialavgift for produsentene og innføres et krav om bruk av gjenvinnbare materialer i produktene, vil vi ha langt bedre forutsetninger for en overgang til en sirkulær økonomi, sier Kamfjord.

Han er tydelig på at vi må vekk fra en lineær bruk-og-kast-økonomi og over til en økonomi hvor vi tar vare på ressursene.

Mer sirkulær økonomi

– En sirkulær økonomi sørger for at ressursene blir lengst mulig i økonomien. Det oppnår vi bare ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum. Derfor er det viktig at Stortinget vedtar tiltak og avgifter som bygger opp under dette.

Kamfjord håper myndighetene vil rette opp i de skjeve produsentansvarsordningene, som nå blir gjennomgått av Miljødirektoratet.

– Sammen med våre medlemmer har vi sendt et grundig notat til myndighetene om hva vi mener må til for at produsentene skal lage produkter som er lettere å gjenvinne, og som gjør det mer attraktivt å bruke resirkulerte materialer i produksjon av nye produkter. Vi er fornøyde med at forbrenningsavgiften er vraket, men det er fortsatt lang vei å gå før vi har et system som fungerer godt nok, sier Kamfjord.